Saskaņā ar Rīgas domes 16.12.2008.  lēmumu Nr.4591 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Grozījumu izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem Nr.1953, Nr.1954 un 03.07.2007. lēmumu Nr.2633, ko papildina  01.04.2008. lēmums Nr.3535, 30.09.2008. lēmums Nr. 4224 un 14.10.2008. lēmums Nr. 4284.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 07.01.2009. līdz 17.02.2009.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru ceturtdienu no plkst. 14:00 līdz 17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.
Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā, varēs iepazīties Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 no 07.01.2009. līdz 17.02.2009., kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā visi interesenti varēs iepazīties arī ar vides pārskata projektu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem un tā kopsavilkumu. Vides pārskata projekta izstrādātājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs. Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti no sabiedriskās apspriešanas laikā no 07.01.2009. līdz 17.02.2009. SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.02.2009. plkst. 18:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz 2009.gada 17.februārim.

Atsauksmju anketa par Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju

Atsauksmju anketa par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu

Teksta materiāli:

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu 1.redakcija
Plānojuma paskaidrojuma raksts ar grozījumiem 1.redakcija

Kartogrāfiskais materiāls

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana (tiešraides)

05.02.2009. plkst.17:00 sanāksme/diskusija Latvijas arhitektu savienības, Latvijas Būvinženieru savienības un Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas pārstāvjiem ( ieraksts )
10.02.2009. plkst.17:00 sanāksme/diskusija ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas „Lanīda” pārstāvjiem  ( ieraksts )
12.02.2009. plkst.17:00 sanāksme/diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ( ieraksts )
16.02.2009. plkst.18:00 uz sanāksmi/diskusiju aicināti iedzīvotāji un citi interesenti ( ieraksts )

Rīgas teritorijas

Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas grozījumu 1.redakcija

Izmantošana Grozījumi 1.daļa

Izmantošana Grozījumi 2.daļa

Izmantošana Grozījumi 3.daļa

Izmantošana Grozījumi 4.daļa

Apbūves stāvu skaita plāna grozījumu 1.redakcija

Stāvi grozījumi 1.daļa

Stāvi grozījumi 2.daļa

Stāvi grozījumi 3.daļa

Stāvi grozījumi 4.daļa

 

Galveno aizsargjoslu un citu zemesgabalu izmantošanas aprobežojumu grozījumu 1.redakcija

Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi:

Priekšlikumi par Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Priekšlikumi par Sarkanajām līnijām

Priekšlikumi par Galvenajām aizsargjoslām un citiem zemes gabalu aprobežojumiem

Priekšlikumi par Plānoto (atļauto) izmantošanu I

Priekšlikumi par Plānoto (atļauto) izmantošanu II

Priekšlikumi par Apbūves stāvu skaitu I

Priekšlikumi par Apbūves stāvu skaitu II

Priekšlikumi turpmākajiem grozījumiem

 

Ar šobrīd spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam var iepazīties šeit: https://www.rdpad.lv/rpap/

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumiem

0 Patīk
1129 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts