Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.392 (prot. Nr.12, 21.§) „Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu’’.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemes gabali ar kadastra Nr.0100 092 0759, Nr.0100 092 2516, Nr.0100 092 0666, Nr.0100 092 2043, Nr.0100 092 2042 un Nr.0100 092 2044.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), teritorija atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J), dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) un apstādījumu teritorijā (A).

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, Rīgā, Elizabetes ielā 20, LV-1050, tālrunis 67860312, fakss 67609044.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 09.11.2009. līdz 24.11.2009. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Detālpānojuma teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

0 Patīk
1301 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts