Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 11.03.2008. lēmumu Nr. 3431 (prot Nr 93, 18.§) „Par detālplānojuma teritorijai starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzsceļa loku izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kad. Nr.0100 038 0134, Nr.0100 038 0194, Nr. 0100 038 0145, Nr.0100 038 0146, Nr.0100 038 0147, Nr. 0100 038 0075, Nr.0100 038 2030, Nr. 0100 038 2013, daļa no zemesgabala ar kadastra Nr.0100 038 2023 un Strenču iela.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru, veicinot teritorijas vispusīgu iekļaušanos Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajā telpiskajā sistēmā, veidojot jaunu teritorijas pilsētbūvniecisko tēlu, radot priekšnoteikumus kultūrvēsturisko vērtību iesaistīšanai kvartāla funkcionālajā reorganizācijā un attīstot publisko un privāto ārtelpu.

Detālplanojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā. Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 9. jūnija līdz 30. jūnijam. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Velve-AE” (Rīgā ,Tallinas ielā 94, LV-1009), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 30.jūnijam.

 

Lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1238 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts