Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 16.06.2009. lēmumu Nr.5578 „Par zemes gabala Krasta ielā 66 (kadastra Nr.01000480193) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 14.07.2009. līdz 04.08.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27.07.2009. plkst.17.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3.stāva zālē (tālr. 67389498).

Detālplānojuma 1.redakcijas informatīvie stendi apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas vestibilā, Daugavpils ielā 31, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,  pie plānojamās teritorijas Krasta ielā 66, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma izstrādes atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 04.08.2009. iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtāmi pa pastu uz adresi Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Viedokli var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā.

Atsauksmju anketa
Detālplānojuma teritorijas robeža
Sabiedriskās apspriešanas vizuālo materiālu planšete
Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums par teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

0 Patīk
1240 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts