Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 01.06.2010. lēmumu Nr.1485 “Par zemes gabala Rēznas ielā b/n (kadastra Nr. 0100 048 2035) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 04.06.2010. līdz 30.06.2010.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.06.2010. plkst. 17.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē.

Detālplānojuma 1. redakcijas materiāli izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, pie plānojamās teritorijas Rēznas ielā b/n, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedriskās un publiskās apspriešanas“.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 30.06.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv , sadaļā “e-pakalpojumi, sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Atsauksmu anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Paskaidrojuma raksts
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma uzsākšanu
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Rīgas attīstības plāns

0 Patīk
1287 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts