Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 19.01.2010. lēmumu Nr.851 (prot. Nr.26, 105.§) „Par zemesgabala Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.0100 092 2159) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (SDz) un apstādījumu un dabas teritorijā (A).
Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „AJ”, reģistrācijas Nr.40003468511, Žagatu iela 20,-21, Rīga, LV 1084 tālrunis 29237992, fakss 67379010.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 19.02.2010. līdz 05.03.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1307 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts