Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr.4938 „Par zemesgabala Ozolciema ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 107 2244) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojumu uzdevums ir pamatot un noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalma apbūves iespējas, precizējot Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018.gadam noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalma revitalizācija. Detālplānojuma teritorijas platība ~ 1,72ha.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma pasūtītājs – SIA „Latectus”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Arhitektes R.Svētiņas birojs”, adrese: Tērbatas ielā 4-32, Rīgā, LV–1050, tālr. 29293939.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 20.07.2012. līdz 03.08.2012. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai nosūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050.

Darba uzdevums
Lēmums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1283 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts