Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2009. lēmumu Nr.4682 (prot.Nr.120, 26.§) „Par zemesgabala Višķu ielā bez nummura (kadastra Nr.0100 126 2090) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), zemes gabals atrodas jauktas apbūves teritorijā (J), kur zemes primārā izmantošana ir daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, darījumu iestāde, tirdzniecības/pakalpojumu objekts, kā arī pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.3. punkta prasībām.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemes gabali ar kadastra Nr.0100 126 2090, daļa no zemes gabala ar kadastra Nr.0100 126 2124, Nr.0100 126 0061, Nr.0100 126 2067, Nr.0100 126 2079, Nr.0100 126 200040.
Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam plānotās atļautās izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus jauktas apbūves teritorijās, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru. Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai.

Detālplānojuma izstrādes mērķis precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Informācijas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publikās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no 2009.gada 2.marta līdz 16. martam.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laikā posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV – 1050, tālrunis 67105800 vai projektētājam – SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, Rīgā, Elizabetes ielā 20, LV-1050, tālrunis 67609043, fakss 67609033, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 16.03.2009.

Detālplānojuma robeža
Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums

0 Patīk
1188 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts