Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4282 (prot.Nr.112, 14.§) „Par zemesgabala Vecāķu prospekts detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīga, Vecāķu prospekts, kadastra Nr.0100 120 1317.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gada noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorijā (ADz), kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru. Detālplānojuma izstrādes mērķis precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

 Informācijas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publikās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 2008.gada 31.oktobra līdz 24.novembrim.

 Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laikā posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis 67105800, Rīgā, Amatu ielā 4, LV – 1050 vai projektētājam – SIA „Ekoloģiskais fonds”, reģistrācijas Nr.40103092357 Rīgā, Dzērbenes ielā 27 – 217, LV-1006, tālrunis/fakss 67555967, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 24.11.2008.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1300 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts