Mērķis

Izveidot Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, mūsdienās nepieciešamās atpūtas funkcijas integrējot esošajā ainaviskajā parka vidē, uzlabojot labiekārtojuma līmeni un izbūvējot infrastruktūras objektus, kā arī būtiski palielinot parka teritorijas izmantošanas intensitāti un daudzveidību.

Projekta apraksts

Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, kas veidots 19.gs. beigās kā alus darītavas „Meža pils” (mūsdienās – A/S „Aldaris”) īpašnieka sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. 20.gs. trīsdesmitajos gados parks tika pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc Otrā Pasaules kara parks kļuva par publiski pieejamu teritoriju. Parka teritorijā esošās mākslīgās pilsdrupas kopš 20.gs. sešdesmitajiem gadiem tika izmantotas kā alpīnistu treniņu un sacensību vieta.

Mūsdienās Aldara parks un mākslīgās pilsdrupas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, taču tas patlaban atrodas degradētā stāvoklī un tiek izmantots lielākoties kā Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju tranzītzona, kā arī Rīgas 28.vidusskolas skolēnu aktivitāšu vajadzībām, savukārt mākslīgās pilsdrupas drošības apsvērumu dēļ šobrīd nav piemērotas alpīnistu nodarbībām.

Ņemot vērā Aldara parka kultūrvēsturisko nozīmi un šīs zaļās teritorijas potenciālu apkaimes dzīvē, kā arī neapmierinošo stāvokli un iedzīvotāju pieaugošo interesi, 2016.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments rīkoja metu konkursu, lai iegūtu veiksmīgāko pilsētbūvniecisko un labiekārtojuma risinājumu Aldara parka teritorijas attīstībai. Konkursa augstākās vietas ieguvējs pilnsabiedrība “Re-Arta” 2017.gada sākumā uzsāka parka pārbūves būvprojekta izstrādi un 2018.gadā vidū būvprojekts tika saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē.

2020.gada sākumā izsludināts iepirkums būvniecības darbu veikšanai un būvuzraudzībai, paredzot īstenošanu trīs secīgās kārtās atbilstoši pieejamā finansējuma apmēram.

1.kārta – jauna veloparka izbūve, kā arī tam piegulošās teritorijas gar Gaujienas ielu sakārtošana, un veloparka teritorijas aprīkošana ar labiekārtojuma elementiem, apgaismojumu, jauniem apstādījumiem, ārējo inženierkomunikāciju tīklu pievadu izbūve;

2.kārta – dārznieka mājas un parka saimniecības zonas izbūve, paredzot labierīcības parka apmeklētājiem un teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. videonovērošanas ierīkošana;

3.kārta – celiņu pārbūve, mākslīgo pilsdrupu/torņa atjaunošana un pielāgošana alpīnisma funkcijai, strūklakas izbūve, bunkura pārbūve amfiteātra izveidei, apgaismojuma un inženiertīklu izbūve, apstādījumu atjaunošana, bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu izveide.

Projekta aktivitātes

  • Metu konkursa īstenošana un būvprojekta izstrāde;
  • Parka pārbūves darbu īstenošana:
  • 1.kārtas būvniecība;
  • 2.kārtas būvniecība;
  • 3.kārtas būvniecība;
  • Projekta publicitātes un sabiedrības iesaistes pasākumu nodrošināšana

Izpildes termiņi

2016.gads – 2018.gads (metu konkurss, būvprojekta izstrāde)
2020.gads – 2022.gads (būvniecības darbi)

Finansējuma avoti

Projekta īstenošanai piešķirts Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansējums:
• 120 000 EUR metu konkursa īstenošanai un būvprojekta izstrādei;
• 950 755 EUR 1. un 2.kārtas būvniecībai un būvuzraudzībai.

Kontaktinformācija

Laura Kļaviņa
Tālrunis: +371 67012383
E-pasts: lklavina @riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts