Projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” ietvaros  noritējusi trešā starptautiskā konference

Capture

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2015.gada 1.decembra nodrošina Rīgas pilsētas kā vadošā partnera dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” (turpmāk – iWater projekts).

No š.g. 29. līdz 31.martam Sēderhamnā, Zviedrijā, norisinājās iWater projekta trešā starptautiskā konference, kuras ietvaros projekta partneri turpināja apgūt zināšanas un dalīties ar pieredzi lietusūdens pārvaldības un plānošanas jautājumos.

Konferences laikā pieaicinātie vieslektori no Zviedrijas un Somijas universitātēm, kā arī konsultāciju uzņēmuma SWECO eksperti sniedza informāciju par starptautisko labo praksi lietusūdens pārvaldības un plānošanas jomās Zviedrijā, Somijā, ASV, Jaunzēlandē un Krievijā. Praktisko nodarbību ietvaros dalībnieki no projektā pārstāvētajām pilsētām analizēja esošo situāciju un izvirzīja iespējamos risinājumus ilgtspējīgai lietusūdens pārvaldībai iWater projekta pilsētās, kā arī turpināja apgūt starptautiskajā praksē biežāk izmantotos lietusūdens plānošanas instrumentus. Spraigas diskusijas raisījās par iWater projekta ietvaros izstrādāto lietusūdens plānošanas un pārvaldības instrumentu kopu (angl. Storm Water Management Toolbox), kas  ietver jau 15 starptautiskajā praksē biežāk izmantotos instrumentus lietusūdens risinājumu plānošanai, to tehniskai optimizācijai un vispusīgai novērtēšanai dažādos plānošanas procesa posmos – sākot no stratēģiskās plānošanas un beidzot ar risinājumu tehnisko projektu izstrādi un to izmaksu un ieguvumu novērtēšanu. Šobrīd instrumentu kopa vēl tiek testēta projekta partnerpilsētās ar mērķi veikt nepieciešamos pilnveidojumus gan instrumentu klāstā, gan to funkcionalitātē un pielietošanas vadlīnijās, lai drīzumā to publiskotu izmantošanai ikvienam interesentam – praktizējošiem plānotājiem, arhitektiem, inženieriem, studentiem u.c.

Pieredzes apmaiņas nolūkos konferences ietvaros tika apmeklēta arī Sēderhamnas pilsētas iWater projekta pilotvieta un pilsētas komunālo pakalpojumu uzņēmuma “Söderhamn Nära” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa viena sastāvdaļa – pēcattīrīšanas dīķis jeb mitraine.

Lietusūdens noteces risinājumu plānošana un ilgtspējīga pārvaldība pilsētvidē kļūst aizvien aktuālāka ne tikai iWater projekta pilsētās, bet ikvienā Baltijas jūras reģiona pilsētā, jo gan klimata pārmaiņu, gan arī pilsētu attīstības tendences reģionā ir līdzīgas. Tādēļ iWater projekta ietvaros, apvienojot reģiona vadošo universitāšu intelektuālo potenciālu un projektā pārstāvēto pilsētu pieredzi, tiek izvirzīti, testēti un aprobēti tādi risinājumi, kas būs piemēroti ne tikai projekta partneriem, bet ikvienai reģiona pilsētai, kas vēlas veidot pret klimata pārmaiņām noturīgāku un saviem iedzīvotājiem pievilcīgāku pilsētvidi.

 Papildus informācija:

Projekta mērķis ir, pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās,  veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

iWater projekta kopējais budžets  ir  EUR 2 351 259,93, Rīgas pilsētai paredzētais budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50. iWater projekta ieviešana plānota līdz 2018. gada 31. augustam.

Vairāk informācijas: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja,  tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv .

Soderhamna2 Soderhamna

1 Patīk
1691 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts