Lai vienkāršotu piekļuvi informācijai par starptautisko institūciju un Rīgas domes attīstības un investīciju projektiem, piedāvājam mūsu mājas lapas apmeklētājiem tiešsaisti ar vairākiem interneta portāliem un to sadaļām.

Portāla http://projekti.latreg.lv/ uzdevums ir iepazīstināt visus interesentus ar aktuālāko informāciju par Eiropas Savienības projektu konkursiem un starptautiskajiem projektiem, kuros piedalās Rīgas dome un tās struktūrvienības. Vispilnīgāko informāciju par šiem projektiem piedāvā sadaļa „Rīgas domes starptautisko projektu jaunumi” .

Portāla sadaļā „ES fondi un programmas’’ atradīsiet informāciju par dažādām iespējām iesniegt projektus, ko piedāvā gan ES, gan arī starpniekinstitūcijas šeit – Latvijā. Projektu koordinatoriem, kā arī interesentiem no privātā, sabiedriskā un valsts un pašvaldību sektora tiek piedāvāta informācija par Eiropas Savienības programmām un fondiem, ar kuru starpniecību iespējams iegūt finansējumu atbilstošiem projektiem jomās, kuras atbilst Eiropas Savienības politikai. Šeit vienkopus atradīsiet vairākus simtus Eiropas Savienības dažādu programmu un fondu, kuru darbību koordinē dažādas ES institūcijas – Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Padome u.c., un saites uz tām, kā arī saites uz starpniekinstitūcijām, kuras pārstāv atsevišķas programmas un fondus Latvijā. Par katru programmu tiek sniegts neliels strukturēts apraksts, kā arī norādītas adreses, kur meklēt sīkāku informāciju. Lai iepazītos ar īsu to programmu un fondu aprakstu, kuri šobrīd ir pieejami Latvijas projektu pieteicējiem, kā arī uzzinātu, kurās no programmām vai fondos ir izsludināta pieteikšanās projektu iesniegšanai, Jums tiek piedāvāts ES programmu un fondu meklētājs , kā arī Uzaicinājumu meklētājs .

Portāla lietotājiem ir iespēja iepazīties ar informāciju no Latvijas starpniekinstitūcijām (Sabiedrības Integrācijas fonds, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra), šeit automātiski nonāk tā informācija, kura tiek publicēta starpniekinstitūciju mājas lapās, tātad visas aktualitātes par atklātajiem projektu konkursiem Latvijā. Publiski pieejamās projektu idejas ir iespējams apskatīt sadaļā Projektu datu bāze , kā arī projektu koordinatoriem ir pieejama Rīgas reģiona projektu datu bāze.

Informācija šajā ES programmu un fondu datu bāzē tiek atjaunota regulāri, tiklīdz tiek saņemta informācija no starpniekinstitūcijām un programmu/fondu koordinējošām vienībām. Informāciju portālam sagatavo un regulāri atjauno Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļa .

Portāls http://www.mvu.lv/ uzdevums ir nodrošināt Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar informāciju, kas saistīta ar to attīstību Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā. Portāls ietver Latvijas MVU datu bāzi, kā arī MVU partneru meklēšanas iespējas tiešsaitē. Portāla mērķauditorija ir Latvijas MVU un to partneri. Portāla izveidi ierosināja Rīgas dome un tās partneri ES Phare CBC SPF projekta “Tiešsaites atbalsts MVU Baltijas jūras reģionā – Virtuālais Partenariāts” ietvaros.

Savukārt MVU Foruma portāla sniedz plašu informāciju par projektu “Baltijas metropoļu kopprojekts koordinētas investīciju vadības pieejas izstrādei un pielietošanai Baltijas jūras reģionā”, kuru daļēji finansē Eiropas Kopienas Iniciatīvu programma INTERREG IIIB un kā līdzfinansētāji piedalās četri projekta partneri – Rīgas dome, Viļņas pašvaldība, Tallinas pilsētas dome, Baltijas starptautiskās ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS). Projekts ir saistīts gan ar stratēģijas izveidi, kas uzlabotu investīciju vadības procesus un sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, kuru kooperatīvās attiecības ir būtiskas projekta mērķu īstenošanai, gan ar paplašinātu informācijas pieejamību, kas nodrošinās izstrādātās koncepcijas īstenošanu.

Portālu http://www.connectlatvia.lv/ piedāvā biedrība CONNECT Latvija, kuras mērķis ir veicināt jaunu, uz zināšanām balstītu, uzņēmumu veidošanu un attīstību, kā arī atbalstīt inovatīvu projektu realizēšanu uzņēmējdarbībā, tādējādi sekmējot jaunu un labi apmaksātu darba vietu rašanos zināšanu ietilpīgās jomās. Organizējot dažādus pasākumus, CONNECT palīdz uzņēmēiem saņemt nepieciešamo palīdzību biznesa plāna īstenošanai. CONNECT uzdevums ir palīdzēt ieviest ražošanā jaunās tehnoloģijas, saistot zinātnisko pētniecību ar ražošanu. CONNECT ir kā tilts, lai savienotu divas atšķirīgas pasaules – industriālo un akadēmisko, kā arī piesaistītu nepieciešamos resursus (stratēģiskie partneri, investīcijas) efektīvas sadarbības realizācijai, kā rezultātā Latvijas ekonomikā ienāktu jauni produkti ar augstu pievienoto vērtību.

Plašu būvniecības projektu klāstu piedāvā Informācijas biznesa centra „Jaunie Projekti” portāls http://www.jaunieprojekti.lv , kurš par savu misiju uzskata nodrošināt ātru piekļuvi vispilnīgākajai un objektīvākajai informācijai par jauno projektu tirgu. Portāls piedāvā plašu jauno projektu tirgus datu bāzi, aktuālo informācija par jauno projektu tirgus piedāvājumu, sniedz šā tirgus ikmēneša analīzi, kā arī informāciju par kredītu piedāvājumiem. Portālā varam sekot arī konkursa „Labākais jaunais projekts 2006” norisei.

0 Patīk
1171 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts