Rīgas pilsētas pašvaldība – labās prakses piemērs, nodrošinot integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi

Nesen ir noslēdzies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda Revīzijas iestādes (Finanšu ministrija) vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes  novērtējums par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim un ir sagatavots audita ziņojums Eiropas Komisijai par ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti republikas pilsētu pašvaldībās, ar kurām ES fondu vadošā iestāde (Finanšu ministrija) ir noslēgusi deleģēšanas līgumus par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (ITI pašvaldības).

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā deviņām pašvaldībām tika noteikta jauna funkcija – ITI projektu iesniegumu atlase. Līdz ar to šī procesa ietvaros pašvaldības kā starpniekinstitūcijas pilda ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktās sadarbības iestādes funkcijas, veicot projektu iesniegumu atlases procesu un vērtēšanu. Rīgas pilsētas pašvaldībā šo deleģēto funkciju izpilde ir uzticēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, kas nodrošina projektu iesnieguma atlasi ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā četros specifiskā atbalsta mērķa pasākumos.

Audita ietvaros tika pārbaudītas visas uz ITI pašvaldībām deleģētajām funkcijām attiecināmās Eiropas Komisijas definētās pamatprasības un vērtēšanas kritēriji. Rīgas pilsētas pašvaldībai četrās no piecām pamatprasībām ir 1.kategorijas augstais novērtējums.

Audita laikā ES fondu Revīzijas iestāde ir guvusi pārliecību, ka deleģētajai funkcijai pašvaldībās piesaistītie speciālisti ir profesionāli un pakāpeniski uzkrāj pieredzi projektu iesniegumu vērtēšanā. Turklāt kā labās prakses piemērs tiek minēta Rīgas pilsētas pašvaldība, kura bija apstiprinājusi 31 no kopumā uz audita plānošanas brīdi 2018.gada sākumā apstiprinātajiem 47 ITI projektiem, kurai no esošajiem pašvaldības administratīvajiem resursiem  izdodas piesaistīt lielāku vērtēšanas komisijas locekļu skaitu nekā citās ITI pašvaldībās, atzīmējot, ka lielākajai daļai ITI funkcijas nodrošināšanā iesaistīto pašvaldību pārstāvju darbs projektu iesniegumu vērtēšanas komisijās ir papildu pienākums ikdienā veicamajiem uzdevumiem pašvaldībā.

0 Patīk
1312 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts