Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam  pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana sāksies martā

2019. gada 27. februārī Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskajai apspriešanai jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidoto redakciju. Publiskā apspriešana sāksies 2019. gada 13. martā un turpināsies līdz 10. aprīlim.

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs līdz 2030. gadam. RTP2030 1.redakcijas publiskā apspriešana un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti ap 2000 iedzīvotāju priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas. Priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti, sagatavojot RTP2030 pilnveidoto redakciju. Ar detalizētiem priekšlikumu un atzinumu izvērtējumiem varēs iepazīties RTP2030 pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā.

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par risinājumiem.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas dokumenti publiskās apspriešanas laikā būs pieejami:

  • interneta portālā geolatvija.lv,
  • izstādē Rīgas domē,
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Rakstiski priekšlikumus par RTP2030 redakciju līdz 2019. gada 10. aprīlim varēs iesniegt:

  • interneta portālā geolatvija.lv,
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.),
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Departaments atgādina, ka RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Papildu informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē: tālrunis 67105818, e-pasts: sin@riga.lv un departamenta mājaslapā www.rdpad.lv, sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādē”.

0 Patīk
2959 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts