RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (18.02.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 21A (80. grupa, 666. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0659) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 apsi ø 28 cm un 2 ievas ø 26, 25 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 21A (80. grupa, 666. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0659) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 526,75 EUR (pieci simti divdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi).

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ruses ielā 22 (93. grupa, 2101. grunts) saistībā ar plānoto mācību korpusa piebūves būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11 saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas būvniecību:
  • atļaut cirst 1 ailantlapu riekstkoku ø 51/58 cm Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 930,56 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro, piecdesmit seši centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 ailantlapu riekstkoku ø 67 cm Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
  • pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Steigas ielā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 775. grunts), Rīgā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 2715. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas un garāžas būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 38 (71. grupa, 405. grunts) saistībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas mācību korpusa piebūves būvniecības darba organizāciju

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 37/36 cm, 1 bērzu ø 36/44 cm Rīgā, Purvciema ielā 38 (71. grupa, 405. grunts);
 2. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 27, 30, 60, 52 cm Rīgā, Purvciema ielā 38 (71. grupa, 405. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 577,11 EUR (pieci simti septiņdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 214N (70. grupa, 2396. grunts) saistībā ar autostāvvietas izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214N (70. grupa, 2396. grunts).

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 28, 39 cm, 1 liepu ø 22 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 759,81 EUR (septiņi simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts) saistībā ar piebraucamo ceļu un autostāvvietas izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm, 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 19/10/10 cm (celma caurmērs 32 cm), 2 tūjas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 466,13 EUR (četri simti sešdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts) saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 16/20/22/22/27 cm Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 456,74  EUR (četri simti piecdesmit seši euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielā 7 (70. grupa, 2407. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 7 (70. grupa, 2407. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 27 (71. grupa, 76. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (71. grupa, 578. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0575) saistībā ar Austrumu maģistrāles izbūvi posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

1.1. 1 liepu ø 66 cm, 1 robīniju ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, A. Deglava ielā 27 (71. grupa, 76. grunts);

1.2. 1 kļavu ø 25 cm, 1 ozolu 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 2 priedes 16 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (71. grupa, 578. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0575);

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1357,43 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit septiņi euro, četrdesmit trīs centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Dzērbenes ielā 10B (92. grupa, 2486. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 43, 40, 1 kļavu ø 17/33 cm un 3 vītolus ø 16/24/29, 35, 42 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 10B (92. grupa, 2486. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1208,88 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokusRīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar divu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku plānoto būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 17 kļavas ø 40/39, 36/20/10, 22, 28, 31, 40, 33, 29, 24, 35, 40, 25/39, 37, 30, 28/32, 38, 33/36 cm, 3 apses ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 67, 45 cm, 2 tūjas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 28 cm, 5 bērzus ø 23, 37, 41, 47, 72 cm, 6 vītolus ø 32, 45, 29/20, 66, 64, 57 cm, 1 baltalksni ø 20 cm, 3 melnalkšņus ø 44, 35/31/38, 57/34/18 cm, 1 ošlapu kļavu ø 26/29 cm, 5 blīgznas ø 30/32/26, 30, 30, 31, 25 cm Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts).

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts) saistībā ar sabrukušas būves nojaukšanu, teritorijas sakārtošanu un esošo ēku pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 50 cm, 2 ošus ø 57, 45 cm un 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2998,71 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

16. Par publiskās apspriešanas rīkošanas pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi

Nolemj:

 1. pagarināt publiskās apspriešanas procedūru par 10 darbdienām līdz 04.03.2019. par 2 bērzu ø 44, 36 cm, 3vītolu ø 67, 90/52, 87 cm un 1 zirgkastaņas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. atkārtoti izvietot publiskās apspriešanas planšeti objektā Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) un veikt labojumus par publiskās apspriešanas beigu datumu esošajās planšetēs, kas atrodas Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā līdz 19.02.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Lemešu ielas sarkanajās līnijās (100. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 100 9002), iepretim ēkai Lemešu ielā 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru papeli ø 50/53 cm Rīgā, Lemešu ielas sarkanajās līnijās (100. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 100 9002), iepretim ēkai Lemešu ielā 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,59 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Zārdu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 9001), pie ēkas Mazajā Kandavas ielā 7A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 50, 44/45cm Rīgā, Zārdu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 9001), pie ēkas Mazajā Kandavas ielā 7A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 632,89 EUR (seši simti trīsdesmit divi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0024), pie Imantas 5. līnijas 5B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 105 0219, pie Dikļu ielas 32

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Dikļu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 105 0219, pie Dikļu ielas 32.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Apriķu ielā 4 (55. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zalves ielā 74A (81. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 44/50 cm Rīgā, Zalves ielā 74A (81. grupa, 133. grunts).

 

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 20A (43. grupa, 203. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0164)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 20A (43. grupa, 203. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0164).

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 194. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

0 Patīk
500 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.