Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030. gadam aicinām apspriest kopā

Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas teritorijai ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Vienlaikus norisināsies RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskatu, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par RTP2030 risinājumiem.

Publiskā apspriešana paredzēta laika posmā no 9.janvāra līdz 8.februārim.

Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata apspriešanas sanāksme paredzēta 2018. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Plānošanas dokumenti publiskās apspriešanas laikā būs pieejami:

– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 un https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/
– izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
– klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā.
Rakstiski priekšlikumus par RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskata projektu līdz 2018. gada 8. februārim varēs iesniegt:

– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;
– sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 08.02.2018.);
– klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Papildu info.: https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/.

Lēmumu par RTP2030 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Rīgas dome pieņēma 2017. gada 15. decembra sēdē. Vienlaikus Rīgas dome apstiprināja 11 tematiskos plānojumus, kuri tika sagatavoti Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros.

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot RTP2030 risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos – apkaimju aptauja, apkaimju sanāksmes, tematiskie semināri, apkaimju gids, iepazīstināšana ar tematisko plānojumu projektiem u.c. aktivitāšu ietvaros izteiktos priekšlikumus un viedokļus. Īpaša loma ir Rīgas apkaimju biedrību, vides nevalstisko organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvju līdzdalībai. Līdz ar to tematiskie plānojumi, kas ir apjomīgi plānošanas dokumenti, tika izstrādāti ņemot vērā sabiedrības viedokli. Aicinām sabiedrību aktīvi iesaistīties arī Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam apspriešanas procesā, kopā rodot iespējami labākos risinājumus.

0 Patīk
9968 Skatīts

2 komentāri

 • Roberts2018. gada 18. janvāris plkst. 10:26

  Vēlos noskaidrot kādēļ šajā plānojumā nav koriģēta sarkanā līnija ropažu un brīvības ielas krustojumā pa žogu, atbilstoši iesniegtajam projektam adresē Brīvības gatve 203A, Rīga.

 • Terēze Strazdiņa2018. gada 5. februāris plkst. 10:52

  Iebildumi pret plānoto daudzīvokļu mājas celtniecību A.Deglava ielā 4
  Grīziņkalna rajons un tā apkārtne ir unikāls ar to, ka šeit dominē zemā apbūve – pārsvarā 2-stāvu koka un jaukta tipa mājas, uz kuru fona skaisti iezīmējas sv.Pāvila baznīca ar tai pieguļošo skvēru. Vajadzētu saglabāt seno koka apbūvi, to renovējot, nevis celt šajā rajonā jaunas mājas.
  Jaunceļamām daudzīvokļu mājām ir vieta jaunajos Rīgas rajonos, nevis šajā vēsturiskajā pilsētas daļā.
  Ar cieņu
  T.Strazdiņa

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts