Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas eksperteI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rendas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 053 0177) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2022.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) un Rīgā, Dāliju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 105 2115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 ozolu ø 35 cm Rīgā, Dāliju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 105 2115);
  • 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436);
 2. Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2287,97 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2022.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2167), pie Kalsnavas ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 40, 45, 32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2167), pie Kalsnavas ielas 2) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 998,86 EUR (deviņi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mailīšu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 085 2130), Rīgā, Mailīšu ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 085 2140), Rīgā, Mailīšu ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 085 2131), Rīgā, Mailīšu ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 085 2139), Rīgā, Mailīšu ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 085 2132), Rīgā, Mailīšu ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 085 2138), Rīgā, Mailīšu ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 085 2133), Rīgā, Mailīšu ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 085 2137), Rīgā, Mailīšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 085 2134) un Rīgā, Mailīšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 085 2136), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2022.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0217) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,45 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0222), pie Maskavas ielas 18, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2022.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Spaļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 078 0475) un Rīgā, Bultu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 078 0134) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst atļaut cirst kopā 10 kokus pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 6 ošlapu kļavas ø 14/28/26/21/13, 24/12, 16/18/13 (celma caurmērs 26 cm), 15/16/10(celma caurmērs 25 cm), 18/18/12/9/4 (celma caurmērs 29 cm), 17/18 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Spaļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 078 0475);
  • 3 ošlapu kļavas ø 45, 15 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Bultu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 078 0134);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1454,75 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit četri euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pļavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0029) un Rīgā, Pļavas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 037 0103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 87 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097).

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2022.

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2563) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (0100 120 2568), pie Veiksmes ielas, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 074 0125) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.4.2022.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra numurs 0100 099 0286, kadastra apzīmējums 0100 099 0267 un Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra numurs 0100 099 2357, kadastra apzīmējums 0100 099 0660) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 076 0337)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 053 0286)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 39 cm Rīgā, Bauskas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 053 0286);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0365)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2022.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 0090) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 97 cm Rīgā, Bātas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 0090);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 106 0348)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Kantora ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 106 0348);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses  (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 67/69, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2022.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 29, 47, 50 cm Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046).

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Piebalgas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0251)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059) un Rīgā, Bērzpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 086 9009, kadastra apzīmējums 0100 086 9009), pie Bērzpils ielas 61

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie Jūrmalas gatves 78

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie Jūrmalas gatves 78;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bolderājas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0068)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Bolderājas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0068);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Bolderājas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0068);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 121 0035) saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.05.2022.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0403) pie Maskavas ielas 256 k-1 saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.04.2022.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381).

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2022.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0760), pie Mangaļsalas 7B un Rīgā, Mangaļsalas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1541)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 bērzu ø 29 cm un 1 kļavu ø 32/33/39 cm Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0760), pie Mangaļsalas 7B;
  • 1 bērzu ø 44 cm, Rīgā, Mangaļsalas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1541);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
1105 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.