Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors.

Projekta pirmās kārtas teritorija ir Skanstes apkaimē starp Laktas ielu, Sporta ielu, Zirņu ielu un Skanstes ielu.

Problēmas apraksts:

Skanste aizņem vislielāko, šobrīd mazattīstītu teritoriju vēsturiskā centra tuvumā – kādreizējās palieņu pļavas ap Sarkandaugavas attekām. Par spīti izdevīgajam novietojumam, agrākās pilsētas ganības palikušas tukšas augsto gruntsūdeņu, applūšanas un ērtai būvniecībai nepiemērotās grunts pamatnes dēļ,  tā kā vēsturiski nozīmīgākā ūdenstece – Sarkandaugava – ir aizbērta. Apkaimes īpatnība ir lielais neapbūvēto un degradētu teritoriju īpatsvars, kas veido nozīmīgu publiskās ārtelpas rezervi. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam, teritorijas lielākajā daļā ir jāveic inženiertehniskā sagatavošana. Vairāk nekā puse apkaimes ir atzīmēta kā nosusināma teritorija. Skanstes teritorijā ir vājas gruntis, tā ir būvniecībai nelabvēlīga teritorija, kur ēkas lielākoties būvējamas uz dziļiem pāļu pamatiem. Zemā, līdzenā reljefa un apgrūtinātās lietusūdeņu noteces dēļ, savukārt, ir nepieciešams veikt grunts uzbēršanu un kompleksus meliorācijas pasākumus.

Projekta aktivitātes:

1.Nekustamā īpašuma iegāde:

Lai varētu izbūvēt plānotās ielas un lietus ūdens novadīšanas sistēmu, nepieciešams iegādāties teritoriju ielu sarkano līniju robežās atbilstoši izstrādes stadijā esošajam Skanstes teritorijas lokālplānojumam;

  1. Teritorijas ielu izbūves darbi:

2.1. brauktuves (t.sk. gājēju ietves) jaunajos ielu posmos (Lapeņu iela, Jāņa Dikmaņa iela, Jāņa Krūmiņa iela, Jāņa Daliņa iela);

2.2. brauktuves (t.sk. gājēju ietves) rekonstruējamajos ielu posmos (Lapeņu iela);

2.3. teritorijas labiekārtošana;

2.4. grunts uzbēršana un norakšana.

Ielu izbūves darbi ir priekšnoteikums, lai integrētu apkaimi kopējā pilsētas satiksmes struktūrā, radot impulsu pilsētas kopējās satiksmes infrastruktūras attīstībai, tā kā rekonstruējamie un izbūvējamie (jaunie) ielu posmi atrodas degradētajā teritorijā.

  1. Inženierkomunikāciju izbūves darbi:

– ūdensvads;

– sadzīves kanalizācija;

– lietusūdens kanalizācija;

– siltumapgādes tīkls;

– ielu apgaismojums;

– elektrotīklu kanalizācija

  1. Teritorijas atklāta lietusūdens novadīšanas sistēmas (kanāla un dīķa) izbūves darbi:

Skanstes apkaimes daļā starp Skanstes ielu un Ganību dambi paredzēts ierīkot atklātu lietusūdens novadīšanas sistēmu. Ūdens elementi – kanāls un dīķis papildus utilitārām funkcijām padarīs ielas un apkārtējo vidi krāšņākus un daudzveidīgākus.

  1. Autoruzraudzība.
  2. Būvuzraudzība.
  3. Publicitātes pasākumi.

Izpildes termiņi:

2015.gada oktobris līdz 2020.gada augusts.

Projekta finansējums:

Projekta kopējais budžets ir EUR 7 089 381.00, no kuriem Rīgas pilsētas līdzfinansējums – EUR 1 913 407.00, ERAF finansējums –  EUR 5 175 974.00.

Kontaktinformācija:

Dace Vilaua, projekta „ Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” vadītāja

tālrunis: 67181851

e-pasts: dace.vilaua@riga.lv

0 Patīk
2926 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts