ITIN projekts
Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 01.11.2017. līdz 20.12.2017.

Dokumenti un materiāli

 • Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu atlases nolikums (25.06.2018. redakcija): Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (25.06.2018. redakcija): Lejupielādēt
  • 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
  • 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
  • 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums
  • 4.pielikums – Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana:
 • Projekta iesnieguma veidlapas 5.pielikums – Komersantu saraksts: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 6.pielikums – Apliecinājums par interesi: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 7.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 8.pielikums – Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu:  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 8.pielikums – Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu (25.06.2018. redakcija):  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 9.pielikums – Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu:  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 10.pielikums – Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm:   Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas 11.pielikums – Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu:   Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika:  Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (25.06.2018. redakcija):  Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji:   Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika:   Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (25.06.2018. redakcija):   Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts (25.06.2018. redakcija): Lejupielādēt

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumi Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv

Citi dokumenti

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Publicēšanas datums: 31.10.2017.

Projektu iesniegumu atlases rezultāti

29.10.2019. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projekta iesniegums Nr.5.6.2.0/17/I/030 “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts