Vai izmantojat Rīgas pašvaldības portāla www.eriga.lv e-pakalpojuma piedāvājumus?

Jā, izmantoju

Nē, neizmantoju

Nezināju par šādu pakalpojumu piedāvājumu

E-pakalpojumus nekad neizmantoju

Rezultāti

Jaunumi e-pastā

E-pasts:

E-pakalpojumi
Aptauja
Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
UBC
Step Up Smart Cities

Apkaimju projekts

Twitter Nosūtīt Izdrukāt

Apkaimju projekts (www.apkaimes.lv)

 

Apkaimes

Par projektu - Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments apkaimes jēdzienu skaidro kā piemērota lieluma apdzīvotu vidi, kam ir sava apkalpe, identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.

Viens no galvenajiem iemesliem apkaimju projekta idejai ir centieni uzlabot pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, Bieriņiem, Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm. Šīs apkaimes nav iecerētas, kā administratīvas vienības, bet gan kā instruments sociālās infrastruktūras sakārtošanai, piemēram, nodrošinot apkaimes ar nepieciešamo skaitu bērnudārzu, un operatīvākai informācijas apmaiņai ar iedzīvotājiem.

Projekts atbilst Rīgas attīstības programmas 2010.-2013.g. stratēģiskajam mērķim –dzīve pilsētvidē ar kvalitatīviem dzīvojamajiem rajoniem (apkaimēm), un tam pakārtotiem uzdevumiem: nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu, uzlabot dzīvojamo rajonu (apkaimju) estētiskās un sociālās vides kvalitāti, attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus daudzfunkcionālus vietējos centrus.

Projekts tiek izstrādāts Pilsētas attīstības departamentā no 2007.gada.

Viens no projekta mērķiem veidot publisko diskusiju par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības iespējām, rīdzinieku piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties apkaimju līmenī, kā arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju lomu mikrorajonu jeb apkaimju stiprināšanas procesā. 2008.gada novembrī notika pirmais Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām rīkotais „Rīgas apkaimju forums”.

Ir veikti sekojoši pētījumi, kuru rezultāti dod nopietnu ieguldījumu Apkaimju projekta izstrādei:


Rīgas apkaimju forumi

2008.gada gada 27.novembrī Rīgas rātsnamā notika Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīkotais apkaimju forums, kurā piedalījās vairāk nekā 90 iedzīvotāji gan no dažādām nevalstiskajām organizācijām, gan vienkārši interesenti.

Forumā uzstājās jau esošās teritoriālās Nevalstiskās organizācijas — Bolderājas grupa, biedrība Kundziņsala un Mežaparka Attīstības biedrība, kuras dalījās savā pieredzē pārstāvot savu iedzīvotāju intereses. Foruma dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešama tuvāka sadarbība starp Rīgas domes izpildvaru un apkaimes iedzīvotājiem, lai attīstība notiktu sekmīgi. Kopumā tika sniegti daudz pozitīvi vērtējumi par apkaimju projektu.

Prezentācijas:

Rīgas apkaimju attīstības projekts
Rīgas apkaimju vēsturiskais apskats
Mežaparka attīstības biedrība
Bolderājas grupa

Rīgas apkaimju 2. forums 2011.gada 2. un 3.novembrī Satori Birojnīcas telpās Berga Bazārā pulcēja vairāk nekā 80 dalībniekus. Foruma dalībniekiem bija iespēja radošā prezentācijas sesijā iepazīties ar pēdējā gadā īstenotiem apkaimju projektiem un to veidotāju pieredzi. Pieteiktās aktīvistu prezentācijas izraisīja patiesu interesi no foruma dalībniekiem. Savukārt apkaimju projektu ideju attīstīšanas sesijā „iniciatīvuTALKA“ dalībnieki ieguva kontaktus un zināšanas apkaimju iniciatīvu īstenošanai. Foruma otrajā dienā tika dotas konsultācijas pilsētplānošanas, projektu uzsākšanas un apkaimju kustību dibināšanas jautājumos.

Prezentācijas:

Guntars Ruskuls: Par apkaimju idejas ieviešanu Rīgā
Pēteris "Šķiņķis par apkaimēm un teritoriālajām kopienām studentu pētniecības darbos
Sabīne Vekmane: Radošās aktivitātes VEF kvartālā
Gunita Kuļikovska: sadarbība Lielās Talkas pagalmu projektaā un Pils laukuma pusdienošanā
Andis Zīlāns: Līdzdalība un sadarbība Mežaparkā
Kārlis Dambrāns: Kā izmainīt ielas projektu, lai no nojaukšanas paglābtu 10 mājas
Andris Saulītis: Par apkaimju mājas lapām un to, kas interesē to apmeklētājus

 

Rīgas apkaimju portāls

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar SIA "Datorkarte" ir pabeidzis darbu pie apkaimes.lv portāla izstrādes. Portālā ir apkopota apjomīgākā informācija par Rīgu teritoriālā griezumā, kuru varēs izmantot savām vajadzībām visdažādākās mērķgrupas – iedzīvotāji, dažādu nozaru speciālisti, politiķi, investori, nevalstiskās organizācijas, studenti, u.c. Portālā paredzēta regulāra statistisko datu un aktuālu norišu atjaunošana. Portālā izveidots forums, kurā diskusiju veidā, var meklēt domubiedrus dažādu jautājumu risināšanā sev interesējošā apkaimē. Portālu www.apkaimes.lv katru dienu apmeklē vidēji vairāk nekā 100 apmeklētāju, kas šādai specifiskai mājaslapai uzskatāms par samērā augstu rādītāju. Gandrīz katru dienu portālā tiek ievietotas ziņas par notikumiem apkaimēs.

 

Apkaimju projekta turpmākie soļi

Nepieciešams izstrādāt sadarbības modeli starp teritoriālajām NVO un Pilsētas attīstības departamentu, kā arī līdzīgu forumu starp departamentu un dažādu nozaru speciālistiem — ģeogrāfiem, plānotājiem, arhitektiem, sociālantropologiem u.c.

Jāturpina, sociālekonomisko datu regulāra ievākšana, analīze un datu bāzes izveidošana.

Nākošie soļi saistīti ar šīs informācijas izmantošanu pilsētas attīstības un iedzīvotāju labā. Jāpilnveido Rīgas apkaimju portāls, kas būs interaktīva platforma iedzīvotāju informēšanai par dažādiem procesiem konkrētas apkaimēs.

Savāktā informācija par apkaimēm kalpos arī kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas teritorijas līdzsvarotas attīstības interesēm atbilstošas investīciju politikas izstrādei.

Svarīgi sniegt informāciju par katras apkaimes īpašībām arī zemju īpašniekiem un projektu pasūtītājiem, lai tie realizējot savus projektus ņem vērā vietas (apkaimes) kultūrvēsturisko, sociālo un ģeogrāfisko kontekstu.

Departaments uzskata, ka uzsāktais darbs pie Rīgas apkaimju idejas ir labs sākums sadarbībai un pilsētnieku iesaistīšanai pilsētas attīstības procesos, vienlaikus rūpējoties par līdzsvarotu pilsētas attīstību un tās apkaimju identitātes nostiprināšanu.