Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.
Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, tāpēc ir izvirzīti deviņpadsmit rīcības virzieni. Katrs rīcības virziens lielākā vai mazākā mērā ietekmē katra ilgtermiņa attīstības mērķa sasniegšanu, tomēr atšķirīga ir to ietekmes intensitāte.
Rīgas dome 2017.gada 15.decembrī ar lēmumu Nr.642. “Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017.–2019.gadam apstiprināšanu” tika apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2017.–2019.gadam (dokumentos veikti grozījumi ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1231). Ar aktualizētajām dokumentu redakcijām var iepazīties Attīstības programmas apakš sadaļās – “Rīcības plāns” un “Investīciju plāns”.