RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (01.03.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 231F (kadastra apzīmējums 0100 113 2310)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ar celma caurmēru 31 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 231F (kadastra apzīmējums 0100 113 2310) 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 37/37, 41, 40 cm Rīgā, Vēja ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0005) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 529,31 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0089) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 76 cm Rīgā, Ormaņu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0089) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 648,83 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111) un Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 09.03.2021. līdz 22.03.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 zirgkastaņas ø 61 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111) un 1 kļavas ø 32 cm, 2 blīgznu ø 16/18/20/22/25, 25/12 cm, 2 bērzu ø 18, 19 cm, 2 gobu ø 18, 20 cm un 2 ošlapu kļavu ø 20, 22 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 08.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ietves malā pie zemesgabalu robežas vai pie teritorijas Jelgavas ielā 8 žoga);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Detlava Brantkalna ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 071 2618) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 20, 21, 35 cm Rīgā, Detlava Brantkalna ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 071 2618) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165 un 0100 051 2004), pie Mazās Daugavas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 30.03.2021. līdz 14.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 oša ø 16/19 cm (celma caurmērs 37 cm), 2 kļavu ø 27, 10/10/12 cm (celma caurmērs 32 cm), 4 ošlapu kļavu ø 10/10/18 (celma caurmērs 35 cm), 12/7/11 (celma caurmērs 29 cm), 11/16 (celma caurmērs 31 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 baltalkšņa ø 7/9/8 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 papeles ø 7/8/9/11/11 cm (celma caurmērs 38 cm), 4 vītolu ø 11/12 (celma caurmērs 27 cm), 27, 74, 36 cm, 1 apses ø 21 cm, 2 melnalkšņu ø 15, 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 blīgznas ø 10/13 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0165), 1 vītola ø 12/11 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0004) ciršanu sakarā ar teritorijas kopšanu un 4 ošlapu kļavu ø 14/13/13/12/16 (celma caurmērs 68 cm), 11/15/14/14/12 (celma caurmērs 59 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/16 cm (celma caurmērs 42 cm), 7 vītolu ø 7/8/13 (celma caurmērs 29 cm), 20/21, 12/18 (celma caurmērs 31 cm), 10/13/14/18/18/19 (celma caurmērs 78 cm), 12/13/13/18 (celma caurmērs 48 cm), 16/19 (celma caurmērs 36 cm), 12/16/16/21/22/53 cm, 4 apšu ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 7/7/11 (celma caurmērs 27 cm), 11/26 cm, 3 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 32 cm, 3 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm, 2 melnalkšņu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16  cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0165), 1 vīksnas ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044) ciršanu sakarā ar Mazās Daugavas krasta labiekārtojumu gar Jumpravas krastmalas ielu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 29.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0165), labi redzamā vietā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Franča Trasuna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 118 0042) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Franča Trasuna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 118 0042) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izd
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044 un 0100 051 0165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mellužu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 080 0768) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 33 melnalkšņus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – ø 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 27 cm Rīgā, Mellužu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 080 0768);
 2. atļaut cirst 8 melnalkšņus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – ø 15, 15, 16, 16, 16, 19, 19, 24 cm Rīgā, Mellužu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 080 0768) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1195,23 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 063 0197) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 30, 43 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 063 0197) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 311,61 EUR (trīs simti vienpadsmit euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 077 2104), pie Dzirciema ielas 100 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 26, 15 (celma caurmērs 23 cm), 27 cm, 1 gobu ø 22/29 cm, 1 bērzu ø 23 cm un 1 vītolu ø 43 cm Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 077 2104), pie Dzirciema ielas 100, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1260,96 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 1. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0108), pie Imantas 1. līnijas 19 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 085 0037) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 68, 20 (nokaltusi) cm, 2 ievas ø 20, 19/17/19/25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 25 cm, 2 kļavas ø 22, 22/23 cm Rīgā, Viskaļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 085 0037) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1316,44 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

saistībā ar objekta 1. posma izbūvi (pārvads no Kundziņsalas līdz Tvaika ielas sarkanai līnijai) atļaut papildus cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:

 • 1 vītolu ø 60 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2009;
 • 2 vītolus ø 20, 20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2030;
 • 4 vītolus ø 30, 30, 70, 20/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0224;
 • 4 vītolus ø 50, 15/20, 40/25/10, 60 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0224;
 • 16 vītolus ø 20/15, 20, 25/30, 20, 20, 20, 25, 20, 20, 25, 40, 15/20, 20/25, 15, 25, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2002;
 • 3 vītolus ø 20/20/20, 15/10/20/20, 10/20/50 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2032;
 • 1 vītolu ø 40 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. līnijā 34, kadastra apzīmējums 0100 096 2028;
 • 2 apses ø 20, 15 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0112.

 

 1. Par koka ciršanu saistībā ar būvniecību un par koku ciršanu saistībā teritorijas kopšanu Rīgā, Kūduma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0570)

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Kūduma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0570) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 183,55 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro, piecdesmit pieci centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 2 priedes ø 23, 24 cm Rīgā, Kūduma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0570);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centu);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Mangaļu prospektā 43 (kadastra apzīmējums 0100 120 1267)

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 2 bērzus ø 45, 47 cm, 2 kļavas ø 23/22, 33 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 43 (kadastra apzīmējums 0100 120 1267) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1058,62 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 pīlādzi ø 22/20 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 43 (kadastra apzīmējums 0100 120 1267);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9010), pie Kabiles ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Kabiles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9010), pie Kabiles ielas 21;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas 155, Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), Rīgā, Lubānas ielā (kadastra apzīmējums 0100 121 2993), Rīgā, Lubānas ielā (kadastra apzīmējums 0100 121 2994), pie Lubānas ielas 155

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 6 blīgznas ø 8/9/8 (celma caurmērs 27 cm), 23/9, 11/13/16 (celma caurmērs 37 cm), 12/19 (celma caurmērs 29 cm), 12/11/9 (celma caurmērs 31 cm), 29/18/12/10/10/10 cm, 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas 155;
  • 2 ošlapu kļavas ø 25, 29 cm, 1 kalstošu bērzu ø 55 cm Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123);
  • 4 ošlapu kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17/21/10, 19 (celma caurmērs 23 cm), 22/18 cm, 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Lubānas ielā (kadastra apzīmējums 0100 121 2993);
  • 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Lubānas ielā (kadastra apzīmējums 0100 121 2994), pie Lubānas ielas 155;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1477,49EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 43, Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018) un Rīgā, Voleru ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 098 0014)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007) pie Voleru ielas 43, Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018) un Rīgā, Voleru ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 098 0014).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0100 064 2049)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0100 064 2049).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Jaunciems” dabas lieguma zonā (kadastra apzīmējums 0100 113 0634), pie Jaunciema gatves 171

Nolemj:

 1. atļaut cirst 15 vītolus ø 20, 11/20/13, 22, 30, 23, 20, 36, 30, 30/32, 25/30, 40, 40, 50, 20, 22 cm, 1 ievu ø 10/11/16/23/28/12/12/17 cm, 2 melnalkšņus ø 21 un 24 cm Rīgā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Jaunciems” dabas lieguma zonā (kadastra apzīmējums 0100 113 0634), pie Jaunciema gatves 171;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 127 0503)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par zaudējumu atlīdzības apmēra par dabas daudzveidības samazināšanu pārrēķinu saistībā ar koka ciršanu Rīgā, Umurgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 092 0479)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par zaudējumu atlīdzības apmēra par dabas daudzveidības samazināšanu pārrēķinu saistībā ar koka ciršanu Rīgā, Umurgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 092 0479).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Atlantijas ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 120 0754)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Atlantijas ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 120 0754).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mores ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 068 0177)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

PAPILDJAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMS

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

0 Patīk
349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.