RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (22.02.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2307) un Rīgā, Tīraines ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 107 2384) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 2 kļavas ø 45, 51 cm, 6 ozolus ø 16, 23, 23/24, 37, 50, 58 cm, 1 zirgkastaņu ø 58 cm, 17 bērzus ø 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 47 cm, 1 vītolu ø 14/16/16/20/20/21 cm, 5 apses ø 20, 29, 31, 37, 42 cm, 2 blīgznas ø 17, 23/29 cm un 5 priedes ø 17, 21, 22, 24, 39 cm Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2307);
  • 14 bērzus ø 12, 15, 16, 17, 22 (nolūzis), 27, 27, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 44 cm un 2 priedes ø 29, 39 cm Rīgā, Tīraines ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 107 2384);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9591,59 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.03.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 20 (kadastra numurs 0100 099 0414, kadastra apzīmējums 0100 099 0414 8003) un Rīgā, Apuzes ielā bez numura (kadastra numurs 0100 099 0072, kadastra apzīmējums 0100 099 0140) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 57, 48 cm Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2219,68 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 131 (kadastra apzīmējums 0100 092 0784) saistībā būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 197 bērzus: 3 bērzus ø 14 cm (celma caurmērs 20-22 cm), 13 bērzus ø 15 cm (celma caurmērs 20-24 cm), 24 bērzus ø 16 cm (celma caurmērs 21-24 cm), 23 bērzus ø 17 cm (celma caurmērs 21-26 cm), 31 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 22-26 cm), 38 bērzus ø 19 cm (celma caurmērs 23-26 cm), 2 bērzus ø 20 cm, 13 bērzus ø 21 cm, 14 bērzus ø 22 cm, 9 bērzus ø 23 cm, 5 bērzus ø 24 cm, 5 bērzus ø 25 cm, 4 bērzus ø 26 cm, 5 bērzus ø 27 cm, 1 bērzu ø 28 cm, 3 bērzus ø 29 cm, 2 bērzus ø 30 cm, 1 bērzu ø 32 cm, 1 bērzu ø 37 cm, 53 priedes: 1 priedi ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 5 priedes ø 16 cm (celma caurmērs 20-23 cm), 8 priedes ø 17 cm (celma caurmērs 20-24 cm), 6 priedes ø 18 cm (celma caurmērs 22-24 cm), 10 priedes ø 19 cm (celma caurmērs 23-26 cm), 4 priedes ø 20 cm, 6 priedes ø 21 cm, 4 priedes ø 22 cm, 1 priedi ø 23 cm, 2 priedes ø 24 cm, 3 priedes ø 26 cm, 1 priedi ø 29 cm, 2 priedes ø 30 cm, 20 apses: 1 apsi ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 apses ø 19 cm (celma caurmērs 22-25 cm), 3 apses ø 20 cm, 6 apses ø 21 cm, 2 apses ø 22 cm, 1 apsi ø 24 cm, 2 apses ø 26 cm, 1 blīgznu ø 29 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 131 (kadastra apzīmējums 0100 092 0784) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 25186,72 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 333 (kadastra apzīmējums 0100 091 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 207 (kadastra apzīmējums 0100 120 0168) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 64 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 207 (kadastra apzīmējums 0100 120 0168) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 45 (kadastra apzīmējums 0100 088 0018) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/41/46 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 45 (kadastra apzīmējums 0100 088 0018) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1033,01 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 23.03.2021. līdz 07.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 ozola ø 76 cm, 1 zirgkastaņas ø 35 cm, 3 kļavu ø 31/39, 55, 65 cm, 1 bērza ø 46 cm un 1 liepas ø 28/31 cm ciršanu Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 22.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldē telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pretī Vecajai Buļļu ielai 31);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mellužu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 080 0768) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 085 2141) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 blīgznas ø 17/9 (celma caurmērs 25 cm), 19/25/15/15/15 (celma caurmērs 43 cm), 11/13/17 (celma caurmērs 23 cm), 15/15/15/16 (celma caurmērs 44 cm), 17/22/15 cm, 6 bērzus ø 21, 23/33, 56, 58, 27, 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 apsi 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 8 liepas 23/24/25/30, 20/12/10/10, 20/15/12/10, 46, 27, 5/10/16 (celma caurmērs 21 cm), 47, 41 cm, 2 kļavas ø 27, 34 cm un 1 osi 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Sprukstes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 085 2141) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6075,92 EUR (seši tūkstoši septiņdesmit pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 091 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 091 0260).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zvejnieku ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 062 0113)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Zvejnieku ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 062 0113).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 073 0586)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 073 0586);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 314,17 EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Astras ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0482)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 39, 56 cm un 1 papeli ø 108 cm Rīgā, Astras ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0482);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,95 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 10C (kadastra apzīmējums 0100 106 0134)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm un 1 osi ø 76 cm Rīgā, Codes ielā 10C (kadastra apzīmējums 0100 106 0134);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 696,64 EUR (seši simti deviņdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Priekules ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0065)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 046 015) un Rīgā, Ludzas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 046 014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  30.04.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 120 1579)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Airu ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 120 1579);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 75,13 EUR (septiņdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 229 (kadastra apzīmējums 0100 113 2055)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 61 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 229 (kadastra apzīmējums 0100 113 2055);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 55,55 EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 089 0211), pie Gustava Zemgala gatves 45

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 0211), pie Gustava Zemgala gatves 45;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 31 (kadastra apzīmējums 0100 128 0223)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 27 (inv. plānā Nr. 20), 21/21 (inv. plānā Nr. 23), 25 (inv. plānā Nr. 36), 20 (inv. plānā Nr. 43), 34 (inv. plānā Nr. 57), 33 (inv. plānā Nr. 58), 23 (inv. plānā Nr. 59), 28 (inv. plānā Nr. 60), 22 (inv. plānā Nr. 62), 21 (inv. plānā Nr. 63), 28 (inv. plānā Nr. 66), 30 (inv. plānā Nr. 69), 38/35/38 (inv. plānā Nr. 74) cm, 3 priedes ø 31 (inv. plānā Nr. 14), 30/20 (inv. plānā Nr. 16), 24 (inv. plānā Nr. 38) cm, 3 kļavas ø 31 (inv. plānā Nr. 15), 23/30 (inv. plānā Nr. 21), 42 (inv. plānā Nr. 42) cm, 2 liepas ø 44 (inv. plānā Nr. 35), 37 (inv. plānā Nr. 31) cm, 1 osi ø 44 (inv. plānā Nr. 40) cm, 2 asās egles ø 32/28 (inv. plānā Nr. 55), 30 (inv. plānā Nr. 56) cm Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5702,86 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti divi euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2021.

0 Patīk
487 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.