RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (01.04.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4B (107. grupa, 2378. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Rītausmas ielā 4B (107. grupa, 2378. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.2019. līdz 15.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 21 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 20, 22 cm, 9 gobu ø 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/12/16, 21, 21, 23/26/16, 27, 27, 38 cm, 1 ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 16 kļavām ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 23, 24, 26, 32, 33, 35/30 cm un 4 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 21, 23 cm ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 29.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (blakus gājēju ietvei);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2019.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 0293, kadastra apzīmējumu 0100 099 0291, Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2194. grunts), Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2249. grunts), Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2196. grunts) un Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • saistībā ar ēkas būvniecību 1 blīgznu ø 41 cm un 10 ievas ø 8/12/15/17 (celma caurmērs 40 cm), 10/16/17/17/18 (celma caurmērs 48 cm), 20, 20, 20, 20, 20/15/23, 21, 25, 26/17 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 0293, kadastra apzīmējumu 0100 099 0291;
  • saistībā ar plānoto ielas izbūvi:
   • 1 bērzu ø 32 cm, 1 blīgznu ø 20 cm un 4 apses ø 23, 27, 30, 31 cm Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2194. grunts);
   • 2 ievas ø 21, 23 cm Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2249. grunts);
   • 4 blīgznas ø 13/8 (celma caurmērs 21 cm), 22, 26, 30 cm, 7 bērzus ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 21, 22, 23, 31 cm, 10 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 22, 23, 24, 25, 25, 25, 30, 30 cm, 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm) un 1 gobu ø 21 cm Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2196. grunts);
   • 1 vītolu ø 36 cm un 3 bērzus ø 25/40, 35, 51 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0115);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu:
  • saistībā ar ēkas būvniecību 1663,92 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro, deviņdesmit divi centi);
  • saistībā ar plānoto ielas izbūvi 3946,78 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, septiņdesmit astoņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka -Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 04.2019. līdz 09.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 oša ø 63 cm, 7 liepu ø 52, 48, 55, 43, 45, 48, 54 cm Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 23.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielas pusē, pie Ernesta Birznieka – Upīša ielas 19 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.2019.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0172, Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • 4 papeles ø 41, 34, 16 (celma caurmērs 22 cm), 60/26 cm, 1 liepu ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0172;
  • 1 papeli ø 16 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 3 (84. grupa, 388. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm un 3 kļavas ø 56, 46, 44 cm Rīgā, Līgatnes ielā 3 (84. grupa, 388. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1447,05 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Murjāņu ielas pārbūvi un Lojas ielas izbūvi Rīgā

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 4 (91. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Sudrabu Edžus ielā bez numura (84. grupa, 173. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            atļaut cirst 1 priedi ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm, 4 ošlapu kļavas ø 27, 21, 19 (celma caurmērs 21 cm), 21/23 cm, 1 bērzu ø 34 cm, 5 blīgznas ø 21, 23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 35 cm Rīgā, Sudrabu Edžus ielā bez numura (84. grupa, 173. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Spilves ielā 22C (67. grupa, 151. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 28 (61. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 58, 17/19/20, 27 cm un 4 liepas ø 32, 35, 33, 23/27 cm Rīgā, Slokas ielā 28 ( grupa, 41. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 14/14 (celma caurmērs 35 cm) un 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Slokas ielā 28 (grupa, 41. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,54 EUR (divi simti astoņpadsmit eiro euro, piecdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 45, 48 cm Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 84,69 EUR (astoņdesmit četri euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielā 19A (110. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 6 (76. grupa, 338. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 33, 51 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (76. grupa, 338. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (76. grupa, 338. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0024), pie Imantas 5. līnijas 5B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 gobu ø 93 cm Rīgā, Imantas 5. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0024), pie Imantas 5. līnijas 5B;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts), Māras dīķa apstādījumos

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 41 cm, 2 melnalkšņus ø 66/70, 56 cm, 1 vītolu ø 81/62 cm un 1 bērzu ø 48/52 cm Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts), Māras dīķa apstādījumos;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 38 (105. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 78 cm Rīgā, Mežotnes ielā 38 (105. grupa, 80. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Apriķu ielā 4 (55. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Apriķu ielā 4 (55. grupa, 156. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts).

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārzaugļu ielā 8 (35. grupa, 105. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rēzeknes ielā 44 (121. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Rēzeknes ielā 44 (121. grupa, 32. grunts).

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kviešu ielā 6 (78. grupa, 534. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Kviešu ielā 6 (78. grupa, 534. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 38/46 cm Rīgā, Kviešu ielā 6 (78. grupa, 534. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 382,47EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vējavas ielā 10 (70. grupa, 2045. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Vējavas ielā 10 (70. grupa, 2045. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Vējavas ielā 10 (70. grupa, 2045. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

 

16. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā 2 (86. grupa, 183. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā 2 (86. grupa, 183. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 3 (20. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 67 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 3 (20. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,33 EUR (deviņdesmit pieci euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par koka ciršanu Rīgā, Rijas ielā 9 (127. grupa, 166. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Rijas ielā 9 (127. grupa, 166. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rožu ielā 9 (127. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Rožu ielā 9 (127. grupa, 69. grunts).

 

20. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 5 (113. grupa, 327. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 113 0451)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

21. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 49 (94. grupa, 216. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

22. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 8A (127. grupa, 662. grunts, kadastra apzīmējums 0100 127 0660), Vangažu ielā 37 (92. grupa, 2104. grunts), Celmu ielas teritorijā, pie Celmu ielas 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 0003), Ieriķu ielā 9B (70. grupa, 1037. grunts), Biķernieku ielā 12C (89. grupa, 414. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

23. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm, 5 priedes ø 22, 39, 22, 37, 29 cm un 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 861,92 EUR (astoņi simti sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Usmas ielā 15 (64. grupa, 24. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2019.

0 Patīk
419 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.