RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 13 (25.03.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 11 (97. grupa, 2168. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 57, 29, 43 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 11 (97. grupa, 2168. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 550,65 EUR (pieci simti piecdesmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 46A (107. grupa, 2285. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 35, 32 cm Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,00 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, 00 cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 (87. grupa, 188. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 087 0308) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2019

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 37, 44, 37/34, 45, 22, 35, 40, 25, 15/25/30, 35/30, 25, 30, 40 cm, 5 apses ø 30/20, 20/15/15, 25, 20, 20 cm, 4 ievas ø 20/25, 15/20, 20/15/15, 25/15/15 cm, 7 vītolus ø 30/25/25/15/15, 25, 25/20/20, 20, 20, 35/30/20, 40/43/35 cm, 1 gobu ø 25 cm, 1 blīgznu ø 30 cm (kalstoša), 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13821,73 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Skuju ielā 6B (112. grupa, 180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 35 cm Rīgā, Skuju ielā 6B (112. grupa, 180. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 5 (93. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm un 1 egli ø 54 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 5 (93. grupa, 66. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 573,70 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Ķemmdziju ielā 19 (110. grupa, 2036. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 19 (110. grupa, 2036. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072) un Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908) gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (54. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 17 (celma caurmērs ø 24 cm), 20 cm Rīgā, Vienības gatvē 11 (54. grupa, 167. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 168,46 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 30A (61. grupa, 146. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 70 cm Rīgā, Slokas ielā 30A (61. grupa, 146. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm, 1 liepu ø 90 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22 cm Rīgā, Slokas ielā 30A (61. grupa, 146. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 508,86 EUR (pieci simti astoņi euro, astoņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k1 (23. grupa, 110. grunts), Rīgas 1. slimnīcas pieguļošajā teritorijā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 12 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 23, 23, 26, 30, 36, 37, 16/16 (celma caurmērs 28 cm), 10/17/21, 17/20, 23/24/28 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23. grupa, 110. grunts);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 33, 36, 64 cm, 1 ievu ø 26 cm, 1 bērzu ø 26 cm, 2 kļavas ø 30, 63 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23. grupa, 110. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 34 (56. grupa, 396. grunts), Māras dīķa apstādījumos

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 38 (105. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Kalsnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0090, pie Kalsnavas ielas 17, Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9032, pie Krustpils ielas 75 un pie Krustpils ielas 28, Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0130, pie Cidoniju ielas 39, Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041, pie Jelgavas ielas 23, Rīgā, Torņakalna ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 055 2061, pie Torņakalna ielas 13A un Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0025, pie Vienības gatves 14

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kalstošu liepu ø 34 cm Rīgā, ;
  • 1 kalstošu liepu ø 46 cm Rīgā, Kalsnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0090, pie Kalsnavas ielas 17;
  • 1 kalstošu liepu ø 46 cm Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9032, pie Krustpils ielas 75;
  • 2 kalstošas liepas ø 36, 40 cm Rīgā, Krustpils ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9032, pie Krustpils ielas 28;
  • 1 kalstošu liepu ø 22/22/24/26/32 cm Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0130, pie Cidoniju ielas 39;
  • 1 kalstošu liepu ø 40 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041, pie Jelgavas ielas 23;
  • 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Torņakalna ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 055 2061, pie Torņakalna ielas 13A;
  • 2 bērzus ø 44, 39 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0025, pie Vienības gatves 14;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (121. grupa, 1095. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 63 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (121. grupa, 1095. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 42 cm, 1 vītola ø 28/28/32 cm stumbra daļu, 4 bērzus ø 22, 28, 32, 34 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 30 (121. grupa, 1095. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 divstumbru osi ø 15/9 (celma ø 23 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 28 cm, 4 kļavas ø 13 (celma ø 20 cm), 17 (celma ø 20 cm), 11/14 (celma ø 22 cm), 15/16 (celma ø 24 cm) cm Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1.

 

12. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 194. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 194. grunts).

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 26 (89. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Biķernieku ielā 26 (89. grupa, 67. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 34/34, 15 (celma caurmērs 20 cm)cm Rīgā, Biķernieku ielā 26 (89. grupa, 67. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 377,92 EUR (trīs simti septiņdesmit septiņi euro, deviņdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2019.

 

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

16. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema gatvē 209 A (113. grupa, 2682. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 209 A (113. grupa, 2682. grunts).

 

17. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 40 cm Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sēkļu ielā 1 (120. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

1. Par koku ciršanu Rīgā, Steigas ielā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 775. grunts), Rīgā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 2715. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 2 pīlādžus ø 13/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/28 cm, 1 bērzu ø 73 cm, 5 egles ø 46, 35, 44, 28, 52 cm Rīgā, Steigas ielā, Stopiņu ielā bez numura (71. grupa, 775. grunts), pie Steigas ielas 3;
  • 1 egli ø 42 cm Rīgā, Stopiņu ielā bez numura (71. grupa, 2715. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2719,10 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 04.2019. līdz 15.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 vītola ø 70/78 cm, 1 tūjas ø 14/18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobas ø 57/70 cm, 1 ošlapu kļavas ø 41 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 29.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts), Grostonas ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.
0 Patīk
466 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.