Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa V. Bakanovs
  
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazirbes ielā 3 (kadastra numurs 0100 075 0022, kadastra apzīmējums 0100 075 0853) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 blīgznas ø 24, 28, 25/22 cm, 1 bērzu ø 27 cm, 1 kļavu ø 22/15 cm, 1 zirgkastaņu ø 34 cm, 1 vītolu ø 52 cm Rīgā, Mazirbes ielā 3 (kadastra numurs 0100 075 0022, kadastra apzīmējums 0100 075 0853) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1237,05 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit septiņi euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 082 0665, kadastra apzīmējums 0100 082 9013), pie Beberbeķu 6. līnijas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2022.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm un 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1013,80 EUR (viens tūkstotis trīspadsmit euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 031 0009) saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.05.2022. līdz 06.06.2022. rīkot publisko apspriešanu par 3 ošlapu kļavu ø 22/13/17/14/21/15, 25, 15/19/21/16/13 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 031 0009);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 17.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 23.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2022.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm, 1 ozolu ø 30 cm, 1 blīgznu ø 35 cm, 11 papeles ø 50, 29, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23, 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, cm, 2 vītolus ø 81, 50 cm, 2 ošlapu kļavas ø 25/25/20, 35/37/34 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2659,34 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu un papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 027 0030) un Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (kadastra apzīmējums 0100 027 0024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2022.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežezera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), pie Kīšezera ielas 10, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2022.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9001), pie Dumbrāja ielas 25 un par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 25

(kadastra apzīmējums 0100 093 0119)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 39, 42 cm un 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 093 0119);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 42 cm Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9001), pie Dumbrāja ielas 25
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 532,72 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Rojas ielā 25B (kadastra apzīmējums 0100 108 0107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Rojas ielā 25B (kadastra apzīmējums 0100 108 0107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 41,89 EUR (četrdesmit viens euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pretī Dārza ielai 18A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pretī Dārza ielai 18A.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 2046), pie Saldus ielas 13

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 2046), pie Saldus ielas 13.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 20C (kadastra apzīmējums 0100 078 2276)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 40, 100 cm Rīgā, Salaspils ielā 20C (kadastra apzīmējums 0100 078 2276);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 baltās apses ø 58/55, 44/43/49, 43, 21/31/16, 40, 75, 50, 54 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151;
 2. atļaut cirst 7 baltās apses ø 32, 35, 28, 25, 54, 28, 37 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 435,29 EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Saulgriežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 66 cm Rīgā, Saulgriežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 30 (kadastra apzīmējums 0100 087 0085)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 30 (kadastra apzīmējums 0100 087 0085).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 9. šķērslīnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 088 0067)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 9. šķērslīnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 088 0067).

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tilta ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 016 0075)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hāpsalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 015 0142)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 83 (kadastra apzīmējums 0100 095 2008)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2022.

0 Patīk
408 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.