Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa V. Bakanovs
  
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822).

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 102A (kadastra numurs 0100 081 0203, kadastra apzīmējums 0100 081 0201) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 23 cm un 3 tūjas ø 22, 14/17 (celma caurmērs 24 cm), 20/15/17 cm Rīgā, Volguntes ielā 102A (kadastra numurs 0100 081 0203, kadastra apzīmējums 0100 081 0201) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 554,92 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110) saistībā ar būvniecību.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Klijānu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 035 0185), pie Brīvības ielas 200

Nolemj:

atļaut cirst 1 papeli ø 53 cm, 4 ošlapu kļavas ø 26, 16/14 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm un 1 kļavu ø 26/25 cm, Rīgā, Klijānu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 035 0185), pie Brīvības ielas 200 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 077 2114), pie Daugavgrīvas ielas 140 un Rīgā, Daugavgrīvas ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 077 0203) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 067 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 21, 27, 27/31 cm un 1 kļavu ø 14/20 cm Rīgā, Buļļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 067 0260) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 652,23 EUR (seši simti piecdesmit divi euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas par koku ciršanu datumu pārcelšanu Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.05.2022. līdz 23.05.2022. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 40, 55, 45 cm, 4 bērzu ø 63, 32, 29, 31 cm un 1 kļavas ø 29 cm ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 02.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31 (Maskavas forštate);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2022.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 031 0022) un Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0164), pie Zaķusalas krastmalas 13, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 melnalksni ø 10/15 cm (celma caurmērs 22 cm) un 2 papeles ø 10/10/15/20, 40 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0164), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Ozolu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Mirdzas Ķempes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0057) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm, 2 liepas ø 28, 28 cm Rīgā, Mirdzas Ķempes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0057) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.05.2022. līdz 23.05.2022. rīkot publisko apspriešanu par 3 ozolu ø 53, 43, 40 cm ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 02.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2022.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Drustu ielā 9 (kadastra numurs 0100 105 0110, kadastra apzīmējums 0100 105 0472)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 50, 35 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (kadastra numurs 0100 105 0110, kadastra apzīmējums 0100 105 0472).

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0269)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 46, 55 cm Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318).

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 86 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474), t.sk. laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes 18.04.2022. lēmumā Nr. 3.6/99/2022-N5 par nemedījamo dzīvnieku ieguvi minētos nosacījumus;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 156,63 EUR (viens simts piecdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 78 (kadastra apzīmējums 0100 082 2299)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 68 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 78 (kadastra apzīmējums 0100 082 2299);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Krūtes ielas sarkanajās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 076 0091), pie Mazās Kandavas ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 38 cm Rīgā, Krūtes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0091), pie Mazās Kandavas ielas 6;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Saldus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 066 0099)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 81 cm un 1 liepu ø 75 cm Rīgā, Saldus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 066 0099).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaltuves ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 0420)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Kaltuves ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 0420);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 049 2085), pie Kuģu ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 67 cm Rīgā, Kuģu ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 049 2085), pie Kuģu ielas 15;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Birzes ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 103 0104)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Birzes ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 103 0104);

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 57B (kadastra apzīmējums 0100 035 0031) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2022.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 2078), pie Jaunciema 6. šķērslīnijas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 2078), pie Jaunciema 6. šķērslīnijas 1A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 123,79 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 4D (kadastra apzīmējums 0100 016 0195)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 60, 66 cm Rīgā, Tvaika ielā 4D (kadastra apzīmējums 0100 016 2043);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 573,70 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
414 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.