Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa V. Bakanovs
  
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koku bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Pededzes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2001)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 5 kļavām ø 40, 40, 42, 30, 31  cm Rīgā, Pededzes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2001) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 1562,31 EUR (viens tūkstotis sešdesmit divi euro, trīsdesmit viens cents).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2070), pie Daugavgrīvas ielas 140 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 20 bērzus ø 15 (celma caurmērs 26 cm), 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 41, 26, 26, 22, 40, 21, 37, 24, 32 cm, 1 blīgznu ø 13/13/12 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 papeli ø 23 cm, 4 kļavas ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 14/14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm un 5 vītolus ø 50/38, 40, 32/19, 48, 39/32/20/20/18, 28/16/23/22/16/16/18, 31/22 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2070), pie Daugavgrīvas ielas 140 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4242,14 EUR (četri tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 064 0277)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot AS “Palast Architekts” (reģistrācijas Nr. 40003587246) labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 107 2309), jo tā izdošanai nav pamata.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 un Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 020 9010, kadastra apzīmējums 0100  020 9016), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 63, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 020 9010, kadastra apzīmējums 0100  020 9016), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 63.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm (Nr.50) un 1 kļavu ø 47 cm (Nr.47) Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 35, 26 cm un 7 priedes ø 33, 27, 30, 39, 46, 41, 58 cm. Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2608,13 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Negaisa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0118), pie Negaisa ielas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzilnas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 092 2199), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzirnavu ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 041 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 61, 61, 59 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 041 0035).

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 043 0103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 51 cm, 20 ošlapu kļavas ø 23, 9/27/14, 14 (celma caurmērs 22 cm), 30/20, 20/19, 20, 23/23/27/23, 22/23, 23, 23, 26, 25, 16 (celma caurmērs 20 cm), 21, 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 25/27, 17/19 (celma caurmērs 29 cm) cm, 2 vīksnas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 20 cm Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 043 0103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3472,91 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0214), pie Līņu ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2022.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vēlavu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 120 0955) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 baltalkšņus ø 32, 35 cm Rīgā, Vēlavu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 120 0955).

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 085 0230) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 ošlapu kļavas ø 25/15/15, 40, 18/18 (celma caurmērs 30 cm), 25 cm, 5 kļavas ø 33, 27/23, 22, 20, 24/24/26, 29/29/30/10/10/10 cm, Rīgā, Ezermalas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 085 0230) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 090 0246), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0080), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0055), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0083), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 090 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0055);

2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

2.1. 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 090 0246);

2.2. 6 kļavas ø 28/27/17, 20/15/23, 16/23, 23/26, 33/19/19/19/19, 27/27/13/13/13/10/10/10 cm, 1 vītolu ø 104 cm, 1 liepu ø 26/5/5/5/5 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0055);

2.3. 1 kļavu ø 36 cm, 1 ošlapu kļavu ø 36/15/15 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0080);

2.4. 5 bērzus ø 38, 35, 22/19, 43, 30/48 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/19/19/15 cm, 2 ievas ø 20/20/10/10/10/5/5, 18/18/18/16/16/15 cm, 1 gobu ø 33 cm, 2 kļavas ø 22, 25/10/10 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0083);

2.5. 3 bērzus ø 38, 48, 66 cm, 2 ozolus ø 25/14, 36 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 2 liepas ø 30, 30/22/20 cm, 1 blīgznu ø 25/29 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 090 0084);

3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10989,16 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro, sešpadsmit centi);

4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļsalas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1541) un Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0759) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Mangaļsalas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1541)
 2.  atļaut cirst 3 kļavas ø 20, 20, 25 cm, 2 bērzus ø 20, 20 cm un 1 baltalksni ø 20 cm Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0759) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 964,69 EUR (deviņi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 4.līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0120), pie Jūrmalas gatves 52B un par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 52B (kadastra apzīmējums 0100 093 0225)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par melnalkšņa ø 59 cm ciršanu Rīgā, Imantas 4.līnijas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 0120), pie Jūrmalas gatves 52B);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 52B (kadastra apzīmējums 0100 093 0225);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,82 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6a (kadastra apzīmējums 0100 093 0084)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par kļavas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6a (kadastra apzīmējums 0100 093 0084).

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra numurs 0100 074 0529, kadastra apzīmējums 0100 074 0480) un Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0172)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0172);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 076 0251)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 tūjas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 kļavu ø 15/5 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Zasulauka ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 076 0251);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 217,10 EUR (divi simti septiņpadsmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Asnu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 108 2039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Siguldas prospektā 64 (kadastra apzīmējums 0100 094 0227)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 66 cm Rīgā, Siguldas prospektā 64 (kadastra apzīmējums 0100 094 0227).

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 025 0141)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanuRīgā, Malienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 122 0040, kadastra apzīmējums 0100 122 0253), pie Malienas ielas 21

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Malienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 122 0040, kadastra apzīmējums 0100 122 0253), pie Malienas ielas 21.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzelzavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 070 0528)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 070 0528).

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 211 (kadastra apzīmējums 0100 086 0446)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 071 1600) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 071 1600).

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vestienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0186), pie Vestienas ielas 2B un Rīgā, Vestienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 2032), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm, 1 zirgkastaņu ø 74 cm Rīgā, Vestienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 2032);
 2. atteikt atļaut cirst liepu ø 62 cm Rīgā, Vestienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0186), pie Vestienas ielas 2B.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Reinvaldu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0973)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 41 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0973).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 047 0014) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.06.2022.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 95 (kadastra apzīmējums 0100 120 1156)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 95 (kadastra apzīmējums 0100 120 1156);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 099 0125) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 51 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 099 0125).

0 Patīk
422 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.