RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 36 (02.09.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. E. Karzubova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenās arhitektes p.i. M. Miķelsons
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 10A (105. grupa, 2187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0447)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 20 cm Rīgā, Lutriņu ielā 10A (105. grupa, 2187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0447) patvaļīgu ciršanu 56,91 EUR (piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents).

 

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 25, 23 cm un 1 bērza ø 30/35 cm 1 stumbra ø 30 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) patvaļīgu ciršanu 332,96 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lignuma ielā 2 (97. grupa, 2095. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lignuma ielā 2 (97. grupa, 2095. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0516).

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 27B (93. grupa, 117. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 16 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 kļavu ø 37/12 cm un 6 blīgznas ø 19/10 (celma caurmērs 24 cm), 23, 25, 23/22, 16/9 (celma caurmērs 22 cm), 12/8 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Dumbrāja ielā 27B (93. grupa, 117. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1253,27 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 7 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33/48 cm Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 7 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 691,52 EUR (seši simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 12/12 (celma caurmērs 28 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 15/21 cm un 1 vītolu ø 19/26/26/28 cm Rīgā, Braslas ielā 29 (70. grupa, 912. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 658,22 EUR (seši simti piecdesmit astoņi euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 40 (71. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidelotes ielā 24 (67. grupa, 2054. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.11.2019.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 38, 54 cm Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts) un Rīgā, Brūžu ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9002. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Pensilvānijas osi ø 37 cm Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1. 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Brūžu ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9002. grunts);
  2. 1 vītolu ø 24 cm Rīgā, Brūžu ielā 6 (101. grupa, 145. grunts);
  3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā 7 (57. grupa, 151. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2019.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 45 (60. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 46 cm Rīgā, Kalnciema ielā 45 (60. grupa, 99. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3 un Rīgā, Beverīnas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0144)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2019.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (79. grupa, 241. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2019.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9999), pie Dārza ielas 10A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9999), pie Dārza ielas 10A.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 81 (28. grupa, 28. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.2019. līdz 11.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 lapegles ø 35 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 81 (28. grupa, 28. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2019. Ne vēlāk kā līdz 28.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, K. Barona ielas pusē, pie K. Barona ielas 81 fasādes);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2019.

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Klostera ielā 17 (8. grupa,58. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2019.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0159, pret Kupravas ielu 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 54 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Kupravas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0159, pret Kupravas ielu 10;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Rītupes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9006, pret Dzērvju ielu 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Rītupes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 072 9006, pret Dzērvju ielu 12;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kraukļu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 121 9015, pie Pildas ielas 28

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 55, 58 cm un 1 ozolu ø 53 cm Rīgā, Kraukļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9015), pie Pildas ielas 28.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Višķu ielā 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 liepas ø 24, 16/20, 25, 33, 24, 23 cm Rīgā, Višķu ielā 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 93,91EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizvaru ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 071 0317, pie Lapsu ielas 5

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 100 cm Rīgā, Aizvaru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 071 0317), pie Lapsu ielas 5.

 

17. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (70. grupa, 2453. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

18. Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā bez numura (90. grupa, 29. grunts), Rīgā, Meža prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 090 2021), pie Meža prospekta 88

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 31 cm un 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Meža prospektā bez numura (90. grupa, 29. grunts);
  • 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Meža prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 090 2021), pie Meža prospekta 88;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0318, pie Čiekurkalna 1. līnijas 41A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139) un Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112) un par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 1. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 8 papeles ø 43, 33/23/28, 27, 35, 21/22, 55, 43, 28 cm Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112) un 3 liepas ø 40, 36, 37 cm Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1020,82 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro, astoņdesmit divi centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koku ciršanu Rīgā, Viestura prospektā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 095 2122 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2046

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai:
  • 3 papeles ø 62/61, 60/64, 83 cm Rīgā, Viestura prospektā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 095 2122;
  • 10 papeles ø 62, 41, 55, 57, 58, 48, 60, 40, 53, 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2046;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
321 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.