RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (09.09.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas Meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 7 (76. grupa, 43. grunts) un Rīgā, Zasulauka ielā 31A (76. grupa, 2085. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 25/25 cm 1 stumbra ø 25 cm (stumbra caurmērs pie zāģējuma vietas 25 cm), 2 ošlapu kļavu ø 20, 20 cm (celma caurmērs 22, 23 cm), 1 apses ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Jūrkalnes ielā 7 (76. grupa, 43. grunts) un 1 apses ø 20 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Zasulauka ielā 31A (76. grupa, 2085. grunts) patvaļīgu ciršanu 472,97 EUR (četri simti septiņdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi).

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2440. grunts), pie Dzelzavas ielas 6A

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 46, 60 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2440. grunts), pie Dzelzavas ielas 6A 452,48 EUR (četri simts piecdesmit divi euro, četrdesmit astoņi centi);
 2. atļaut cirst 2 nokaltušus bērzus ø 46, 60 cm Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2440. grunts), pie Dzelzavas ielas 6A;
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 17.09.2019. līdz 30.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par 5 bērzu ø 39/42, 34/32, 27, 51, 41 cm, 7 liepu ø 47, 33, 30, 30, 32, 35, 43 cm, 1 zirgkastaņas ø 53 cm, 3 ošlapu kļavu ø 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 11/13/14 (celma caurmērs 45 cm), 23/17/20 cm, 1 kļavas ø 26 cm, 2 sudraba kļavu ø 27/16/13/21, 41/15/11/20 cm, 1 apses ø 40/42 cm, 4 papeļu ø 83, 54, 81, 47/39/55 cm un 2 vītolu ø 59/31, 35/26/35/36/28/34/24 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un 2 balto apšu ø 22, 29 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.09.2019. Ne vēlāk kā līdz 16.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2555. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2556. grunts), pie Jūrmalas gatves 119B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10C (82. grupa, 2553. grunts) un Rīgā, Ķiburgas ielā 10A (82. grupa, 275. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 27, 16 (celma caurmērs 25 cm), 20, 26 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10C (82. grupa, 2553. grunts) un 1 apsi ø 39 cm un 2 kļavas ø 21, 20 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10A (82. grupa, 275. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 787,13 EUR (septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-1 (82. grupa, 597. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0576), Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-8 (82. grupa, 603. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0569), Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-9 (82. grupa, 611. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0563), Rīgā, Ķiburgas ielā bez adreses (82. grupa, 2511. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 kokus – 3 bērzus ø 49, 32/22, 35 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-1 (82. grupa, 597. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0576), 2 bērzus ø 42/36, 44 cm un 1 ozolu ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-8 (82. grupa, 603. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0569), 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-9 (82. grupa, 611. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0563) un 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Ķiburgas ielā bez adreses (82. grupa, 2511. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1504,26 EUR (viens tūkstotis pieci simti četri euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts) un Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 osi ø 33/42 cm, 10 kļavas ø 39/66, 42, 29, 45, 42, 22, 18/29/31/34/41, 35, 42/46, 41/47/53 cm, 1 gobu ø 48 cm, 1 priedi ø 35 cm un 1 ozolu ø 45/51 cm Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts);
  • 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8161,59 EUR (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts), Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 079 9001) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 01.10.2019. līdz 21.10.2019. rīkot publisko apspriešanu par 7 ozolu, 3 ievu, 34 kļavu, 29 blīgznu, 26 bērzu, 21 apses un 26 vītolu ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) un 3 blīgznu un 2 melnalkšņu ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.09.2019. Ne vēlāk kā līdz 30.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Graudu un Valdeķu ielu krustojumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielā 8 (73. grupa, 87. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 52 cm Rīgā, Šautuves ielā 8 (73. grupa, 87. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 21/30/24 cm Rīgā, Šautuves ielā 8 (73. grupa, 87. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 3 (15. grupa, 104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ievas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 24, 21/26 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3 (15. grupa, 104. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 678,72 EUR (seši simti septiņdesmit astoņi euro, septiņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavpils ielā 62 (45. grupa, 18. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalnu kļavu ø 40 cm, 1 sarkano ozolu ø 45 cm Rīgā, Daugavpils ielā 62 (45. grupa, 18. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 725,67 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.10.2019. līdz 04.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par 67 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18, 18 (celma caurmērs 20 cm), 19,19,19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 21/10/10, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23/20, 24, 24, 24, 25, 26, 27/36, 28, 28, 28, 28/23/20, 29, 29, 29, 29/8, 30, 30, 31, 31, 31/33, 32, 34, 35, 37/34/27, 39, 39/27, 35/22/39/56, 32/27/40, 41, 46, 49, 55, 52 cm 13 ošu ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 36, 39, 52 cm, 1 liepas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 3 bērzu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 27 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 1 vītolu ø 36/32/23 cm, 4 apšu ø 27, 28, 28, 63 cm, 3 papeļu ø 49, 52, 75 cm, 3 blīgznu ø 37, 47, 36 cm, 29 ošlapu kļavu ø 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20/12, 20/19, 22/19/16, 23/22/25, 24, 24/23/18/20, 24/30, 25, 25, 25, 26/22/31, 27, 27, 28, 28, 28, 32, 33/29, 36, 37/24, 40, 42/46, 45/42, 49, 54 cm ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Zaķusalas krastmalā, pie ietves, vietā, kur plānots izbūvēt piebraucamo ceļu zemesgabalā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2019.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, 0100 125 9010, pie Maskavas ielas 493 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 3 bērzus ø 13 (celma caurmērs 21 cm), 19 celma caurmērs 24 cm), 38 cm, 2 liepas ø 41, 45 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, pie Maskavas ielas 493;
  • 3 bērzus ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 54 (nokaltis), 58 cm, 3 liepas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/22 cm, 1 papeli ø 78 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9010;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 2268,35 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Puķu ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0169), pie Puķu ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 osi ø 75 cm Rīgā, Puķu ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0169), pie Puķu ielas 8;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 7 k-3 (49. grupa, 191. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0175) un Rīgā, Raņķa dambī bez adreses (49. grupa, 28. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.11.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 104. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0009), pie Apuzes ielas 42

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Apuzes ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 104. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0009), pie Apuzes ielas 42;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 71 (91. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 papeles ø 56, 63, 33, 59, 64 cm Rīgā, Bērzpils ielā 71 (91. grupa, 142. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 500,85 EUR (pieci simti euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Drustu ielā 34A (105. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Drustu ielā 34A (105. grupa, 48. grunts).

 

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50. grupa, 53. grunts).

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4 (107. grupa, 570. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 27 cm Rīgā, Rītausmas ielā 4 (107. grupa, 570. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 157,09 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 40B (106. grupa, 990. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mastu ielā bez numura (12. grupa, 221. grunts), pie Mastu ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 220B (72. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 39, 42, 40, 44 cm Rīgā, Maskavas ielā 220B (72. grupa, 139. grunts).

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 24 (70. grupa, 65. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 41 cm Rīgā, Ieriķu ielā 24 (70. grupa, 65. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 74,67 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

13. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0187, Emmas ielā 43 (113. grupa, 20. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā bez numura (113. grupa, 2004. grunts), Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2000. grunts) un Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0187 un Rīgā, Emmas ielā 43 (113. grupa, 20. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 10 papeles ø 42, 40, 43, 46, 42, 41, 42, 43, 40, 45 cm Rīgā, Emmas ielā bez numura (113. grupa, 2004. grunts)
  • 1 papeli ø 118 cm Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2000. grunts)
  • 1 papeli ø 58 cm Rīgā, Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 22. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1092,74 EUR viens tūkstotis deviņdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
309 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.