RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 49 (02.12.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 oša ø 47 cm Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts) patvaļīgu ciršanu 1003,12 EUR (viens tūkstotis trīs euro, divpadsmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm, 25 bērzus ø 36/31/22, 71, 58, 58/53, 25, 23, 27, 42, 32, 20, 33, 34, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 48, 20, 32, 33, 27, 28, 47, 51, 35 cm, 1 ozolu ø 28 cm un 2 priedes ø 20, 51 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5267,46 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. noteikt, ka projekta ietvaros nepieciešams veikt vismaz 18 jaunu koku dižstādu stādīšanu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos zemesgabalos, kas atrodas tiešā zemesgabala Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) tuvumā.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs cm) un 4 krustābeles ø 11 (celma caurmērs 23 cm), 11/14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 725,66 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 66 (56. grupa, 139. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 23/23/37, 8/10/13/14/18/22 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 66 (56. grupa, 139. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1434,26 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 66 (56. grupa, 139. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,81 EUR (četrdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
  • pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 206 (72. grupa, 62. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Maskavas ielā 206 (72. grupa, 62. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 175,01 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro, viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dārziņu 7. līnijā 25 (125. grupa, 6615. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dārziņu 7. līnijā 25 (125. grupa, 6615. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 21 (84. grupa, 2086. grunts) un Ezermalas ielā 27 (84. grupa, 2046. grunts) saistībā ar siltumtīklu pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 21 (84. grupa, 2086. grunts);
  • 1 baltegli ø 14 (celma caurmērs 20 cm) Ezermalas ielā 27 (84. grupa, 2046. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 303,07 EUR (trīs simti trīs euro, septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 1523 saistībā ar ēku nojaukšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 15/10 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 20, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 30, 20/15, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 1523 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 725,67EUR (setiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 16 (123. grupa, 530. grunts) un Rīgā, Ūdeļu ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 132. grunts; kadastra apzīmējums 0100 123 0096), pie Ūdeļu ielas 16 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā 34 (120. grupa, 2621. grunts) un Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2631. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 2 priedes ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2631. grunts) saistībā ar iebraucamā ceļa izbūvi;
  • 3 priedes ø 28, 35, 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 34 (120. grupa, 2621. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1033,00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro, nulle centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bumbieru ielā 2 (64. grupa, 332. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Bumbieru ielā 2 (64. grupa, 332. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 54 (53. grupa, 286. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 37 cm Rīgā, Bauskas ielā 54 (53. grupa, 286. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lapu ielā 29 (59. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.01.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 90A (81. grupa, 181. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0179)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Zalves ielā 90A (81. grupa, 181. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0179);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 29 cm Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 81 (28. grupa, 28. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 35 cm Rīgā, K. Barona ielā 81 (28. grupa, 28. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24/30/31 cm Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 129 k-1 (121. grupa, 4038. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu vītolu ø 111 cm Rīgā, Lubānas ielā 129 k-1 (121. grupa, 4038. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,43 EUR (četrdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 223 (86. grupa, 50. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei kalstošu 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ipalas ielā 5 (120. grupa, 2245. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0184, pie Anitas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 papeli ø 120 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0184, pie Anitas ielas 2;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 61 (128. grupa, 113. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 26/18 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 61 (128. grupa, 113. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 80,13 EUR (astoņdesmit euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 231J (113. grupa, 259. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 priedes ø 29 cm ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 231J (113. grupa, 259. grunts).

0 Patīk
406 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.