RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 50 (09.12.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dīgstu ielā 2 (108. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā bez numura (105. grupa, 2154. grunts), pie Dāliju ielas 20D saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zantes ielā 13 (99. grupa, 2343. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 ozolus ø 31, 40, 19 (celma caurmērs 23 cm), 31 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937);
 2. atļaut cirst 10 ozolus ø 26, 28, 18 (celma caurmērs 20 cm), 29, 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 26, 19 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1963,56 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro, piecdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9 (82. grupa, 2566. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1161) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Sātiņu ielā 9 (82. grupa, 2566. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1161) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par lēmuma pieņemšanas “Par koku ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (55. grupa, 6. grunts) saistībā ar būvniecību” atlikšanu

Nolemj:

atlikt lēmuma pieņemšanu “Par koku ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (55. grupa, 6. grunts) saistībā ar būvniecību” uz 23.12.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.02.2020. līdz 17.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 74 cm ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.01.2020. Ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Krasta ielas pusē, pie Krasta ielas21 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (71. grupa, 2544. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 28, 36, 34, 21, 27/10, 24 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (71. grupa, 2544. grunts);
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 59, 56 cm, 5 bērzus ø 21, 20, 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 24 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (71. grupa, 2544. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 828,11 EUR (astoņi simti divdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 6 (46. grupa, 70. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm un 1 kļavu ø 38/42 cm Rīgā, Viļānu ielā 6 (46. grupa, 70. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 870,79 EUR (astoņi simti septiņdesmit euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 58 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 3B (70. grupa, 2285. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 2 (127. grupa, 720. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 0714) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.03.2020. līdz 13.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 kļavu ø 45/50, 52, 30 cm un 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.03.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Krišjāņa Valdemāra ielas un Sporta ielas stūrī);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010), pie Imantas 8. līnijas 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 melnalksni ø 60 cm Rīgā, Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010), pie Imantas 8. līnijas 11;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 49 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17/17/17/15 (celma caurmērs 56 cm), ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 26 cm, 1 bērzu ø 23 cm, 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1378,46 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit astoņi euro četrdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 8. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 37. grunts; kadastra apzīmējums 0100 038 0033), pie Vestienas ielas2J, Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (114. grupa, 9000. grunts), pie Jaunciema gatves 240A, Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 664. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 9018), pie Jaunmoku ielas 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 zirgkastaņu ø 52 cm Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 37. grunts; kadastra apzīmējums 0100 038 0033), pie Vestienas ielas2J;
  • 1 papeli ø 52 cm Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (114. grupa, 9000. grunts), pie Jaunciema gatves 240A;
  • 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 664. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 9018), pie Jaunmoku ielas 12;
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Purvciema ielā 23A (70. grupa, 926. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, Purvciema ielā 23A (70. grupa, 926. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 95A (76. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 95A (76. grupa, 272. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 11 (76. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 98, 99 cm Rīgā, Šampētera ielā 11 (76. grupa, 222. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 358,80 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 074 9010), pie Dīķa ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 074 9010), pie Dīķa ielas 4;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0028), pie Kartupeļu ielas 48

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 16 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Kartupeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0028), pie Kartupeļu ielas 48;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sārtes ielā 33 (106. grupa, 517. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0975)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 26, 30 cm Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0975);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 47 cm un 3 kļavas ø 20, 25, 26 cm Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0975);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 537,27 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, divdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 49 (106. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0938)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33/40 cm Rīgā, Bramberģes ielā 49 (106. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0938);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešpadsmit euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.02.2020. līdz 24.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 kļavu ø 32, 34 cm ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.02.2020. Ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Aristida Briāna ielas pusē, pie Aristida Briāna ielas13 žoga (ieejas zemesgabalā0);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8 (9. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8 (9. grupa, 41. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Plaužu ielā 26 (121. grupa, 1198. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 1156)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 109 (71. grupa, 1542. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 9 (127. grupa, 403. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

1.4. PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzelzavas ielā 96 (71. grupa, 2452. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 70 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 96 (71. grupa, 2452. grunts).

0 Patīk
506 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.