RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 6 (03.02.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.12.2019. lēmuma (protokols Nr. 52, 1.1.1.§) “Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības aprēķinu

Nolemj:

 1. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.12.2019. lēmuma Nr. 52, 1.1.1. §) “Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32” nolemjošo daļu par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 8 bērzu ar celma caurmēriem 22, 22, 23, 23, 23, 24/21, 25, 25 cm, 2 kļavu ø 20, 30 cm, 1 gobas ø 20/20/20/20/10 cm un 3 lapu koku ø 20/10, 15/15, 10/10/20 cm, Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32 patvaļīgu ciršanu 2578,24 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro, divdesmit četri centi);
 2. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 8 bērzu ar celma caurmēriem 22, 22, 23, 23, 23, 24/21, 25, 25 cm, 2 kļavu ø 20, 30 cm, 1 gobas ø 20/20/20/20/10 cm un 3 lapu koku ø 20/10, 15/15, 10/10/20 cm, Rīgā, Kārsavas ielā bez numura (71. grupa, 2421. grunts), pie Kraukļu ielas 32 patvaļīgu ciršanu 2151,38 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro, trīsdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību

Nolemj:

lūgt līdz 06.02.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā:

 1. Paredzētās darbības “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas protokolu;
 2. Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējumu;
 3. Informāciju par plānoto vides labiekārtojumu un paredzētiem apstādījumiem projekta ietvaros.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 11.02.2020. līdz 24.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par 4 liepu ø 38, 29, 36, 39 cm ciršanu Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) un 4 liepu ø 38, 44, 58, 31/37 cm un 4 ošlapu kļavu ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 16/15 (celma caurmērs 34 cm), 28/21 cm ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.02.2020. Ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, pie Kalnciema un Melnsila ielu krustojuma.
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 7 ozolus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 22, 29, 30, 20/18 cm, 2 ievas ø 23, 35 cm, 36 kļavas ø 10/15/17/20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/15 (celma caurmērs 24 cm), 17/17/17/21, 17/17/22/20/27/13/18, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 20/20, 21, 22/17/15/10, 25, 25, 25, 25/25, 25/27, 27, 30, 30, 30, 30, 30, 30/30, 33, 33, 33, 35, 45/19, 45/22/12, 55, 65 cm, 29 blīgznas ø 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 16/32/46, 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/20, 20/25/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 20/27/28, 20/30, 23/24/25/19/17/18/14, 23/30/22/16, 24/24, 25, 25, 25/22/15, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30/27/28, 31/30/28, 33/20, 35, 35/23, 37, 37/30, 37/30/40, 39/32/35, 48 cm, 26 bērzus ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 23, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 30, 30, 30, 30/27/25, 35, 37, 37/24, 38, 39, 40, 40, 50, 53, 55, 63, 67 cm, 24 apses ø 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27/33, 28, 28, 28, 40 cm un 29 vītolus ø 15/20, 20/20/30/30/15, 25, 25/30, 25/25/25/26/23/20, 28/14, 30, 30/20, 30/30/37, 30/36, 33, 33/30 (stumbrs ø 30 cm izgāzies), 35, 35, 35, 35, 37, 37, 38/20, 50, 50/35, 50/75, 53, 53/55, 60, 65, 65/60 (stumbrs ø 65 cm sašķelts, bīstams), 70, 70/60 cm Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts);
  • 3 blīgznas ø 13/23 (stumbrs ø 23 cm nolūzis), 27, 37 cm un 2 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 19 cm), 25 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 32514,90 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. noteikt, ka projekta ietvaros nepieciešams ierīkot jaunu koku stādījumus Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts), kā arī ierīkot jaunus koku stādījumus minētajam zemesgabalam tuvumā esošos Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos zemesgabalos saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta norādēm.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0338) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 57/40 cm un 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0338) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 681,28 EUR EUR (seši simti astoņdesmit viens euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 blīgznas ø 37, 47 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts);
 2. atļaut cirst 67 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18, 18 (celma caurmērs 20 cm), 19,19,19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 21/10/10, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23/20, 24, 24, 24, 25, 26, 27/36, 28, 28, 28, 28/23/20, 29, 29, 29, 29/8, 30, 30, 31, 31, 31/33, 32, 34, 35, 37/34/27, 39, 39/27, 35/22/39/56, 32/27/40, 41, 46, 49, 55, 52 cm 13 ošus ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 36, 39, 52 cm, 1 liepu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 3 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 27 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 1 vītolu ø 36/32/23 cm, 4 apses ø 27, 28, 28, 63 cm, 3 papeles ø 49, 52, 75 cm, 1 blīgznau ø 36 cm, 29 ošlapu kļavas ø 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20/12, 20/19, 22/19/16, 23/22/25, 24, 24/23/18/20, 24/30, 25, 25, 25, 26/22/31, 27, 27, 28, 28, 28, 32, 33/29, 36, 37/24, 40, 42/46, 45/42, 49, 54 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nosakāms 25855,05 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā 20 (71. grupa, 797. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 44 cm Rīgā, Sesku ielā 20 (71. grupa, 797. grunts), Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku (dižkoku);
 2. atļaut cirst 1 aso egli ø 41 cm, 1 tūju ø 28/21/16 cm Rīgā, Sesku ielā 20 (71. grupa, 797. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 572,00 EUR (pieci simti septiņdesmit divi euro, nulle centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 30 (121. grupa, 1239. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1626) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 35, 21, 29, 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20 cm Rīgā, Rencēnu ielā 30 (121. grupa, 1239. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1626) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 18 (celma caurmērs 24 cm) cm un 5 papeles ø 24, 24, 33, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 483,22 EUR (četri simti astoņdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 90 cm, 1 bērzu ø 45 cm, 1 kļavu ø 55 cm, pīlādžu puduri ar pīlādžu stumbriem ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1190,95 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Iļģuciema ielā 7 (66. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 49 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17/17/17/15 cm (celma caurmērs 56 cm) un 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts);
 2. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.12.2019. lēmuma (protokols Nr. 50, 1.3.3. §) punktu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 123,66 EUR (viens simts divdesmit trīs euro sešdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 71D (104. grupa, 503. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tvaikoņu ielā 3 (63. grupa, 2065. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 49, 62, 55 cm un 2 bērzus ø 24, 14 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 773,14 EUR (septiņi simti septiņdesmit trīs euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 130 (80. grupa, 2283. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 egli ø 36 cm Rīgā, Slokas ielā 130 (80. grupa, 2283. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 61C (107. grupa, 435. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0421)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Elizabetes ielā 89 (30. grupa, 152. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 21, 28 cm, 1 papeli ø 30 cm, 1 ievu ø 28 cm, 1 liepu ø 10/10 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Elizabetes ielā 89 (30. grupa, 152. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 93,34EUR EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Rumbas ielā 44 (125. grupa, 6672. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22/23 cm, 1 gobu ø 31 cm, 1 blīgznu ø 22 cm un 1 papeli ø 32 cm Rīgā, Rumbas ielā 44 (125. grupa, 6672. grunts) Rīgas Austrumu izpilddirekcijai;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 9 (127. grupa, 403. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 45, 45 cm Rīgā, Augstienes ielā 9 (127. grupa, 403. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,78 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 2 (127. grupa, 254. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.04.2020.

0 Patīk
403 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.