RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 5 (27.01.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts), Rīgā, Ventspils ielā bez numura (56. grupa, 87. grunts), Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 159. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2098) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts), Rīgā, Ventspils ielā bez numura (56. grupa, 87. grunts), Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 159. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2098) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Turlavas ielā 26 (82. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 082 0933) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm un 2 bērzus ø 42, 44 cm Rīgā, Turlavas ielā 26 (82. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 082 0933);
 2. atļaut cirst 3 ozolus ø 20/13, 23, 20/12 cm un 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, Turlavas ielā 26 (82. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 082 0933) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 904,94 EUR (deviņi simti četri euro, deviņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielā 3 (73. grupa, 147. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm, 9 kļavas ø 21, 23, 23/18, 33, 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 23/24, 36, 20/14 cm, 1 zirgkastaņu ø 44 cm un 2 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 20/22/24 cm Rīgā, Putnu ielā 3 (73. grupa, 147. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3437,10 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Riepnieku ielā 6 (41. grupa, 27. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Riepnieku ielā 6 (41. grupa, 27. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 83 (48. grupa, 2043. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0114) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 66/57/46/31 cm Rīgā, Krasta ielā 83 (48. grupa, 2043. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0114);
 2. atļaut cirst 1 ievu ø 23/27/22/24/21 cm, 1 blīgznu ø 25 cm, 1 papeli ø 42 cm, 2 ošlapu kļavas ø 61, 65 cm Rīgā, Krasta ielā 83 (48. grupa, 2043. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0114) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1168,75 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit astoņi euro, septiņdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 33 (121. grupa, 1286. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 20/13/13, 21/22 cm, 2 apses ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 26 cm Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 33 (121. grupa, 1286. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 532,72 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, septiņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā bez numura (121. grupa, 2801. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 17 blīgznas ø 16/14/14 (celma caurmērs 36 cm), 13/17 (celma caurmērs 24 cm), 18/10/13 (celma caurmērs 29 cm), 16/12 (celma caurmērs 25 cm), 16/14/12/13 (celma caurmērs 45 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 22/13, 24/17, 25/10, 24/13/13, 15/17/12 (celma caurmērs 29 cm), 17/14/13 (celma caurmērs 30 cm), 20/14, 12/20, 20/12, 24/22/16/18/18 cm, 2 apses ø 15 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 baltalksni ø 13/12 cm (celma caurmērs 29 cm), 7 vītolus ø 30/20/20/14/14/14, 20/20, 24/23/22/22/18/15/13/13, 30/25/21/17, 24/22/22/20/15, 22/22/21/15, 20/20/25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/23 cm Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā bez numura (121. grupa, 2801. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4849,16 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  03.04.2020.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzērvju ielā 2 (47. grupa, 129. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 45 cm un 1 priedi ø 15/15 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 640,30 EUR (seši simti četrdesmit euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā; Āraišu ielā bez numura (115. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 1 (120. grupa, 1714. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 priedes ø 47, 55, 52, 45, 48, 40, 51, 38 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 1 (120. grupa, 1714. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3210,01 EUR (trīs tūkstoši divi simti desmit euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 057 0008, pie Ormaņu ielas 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 057 0008, pie Ormaņu ielas 11;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 188 (48. grupa, 68. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0134)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 49cm Rīgā, Maskavas ielā 188 (48. grupa, 68. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0134);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 89,24 EUR (astoņdesmit deviņi euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 52 (43. grupa, 5. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.03.2020. līdz 30.03.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 liepu ø 37, 48, 47, 56 cm, 2 papeļu ø 67, 79 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 52 (43. grupa, 5. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.03.2020. Ne vēlāk kā līdz 16.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, zemesgabalā Maskavas ielā 52, ietves tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Meirānu ielā 3 (121. grupa, 200. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0842)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 54, 34/34 cm Rīgā, Meirānu ielā 3 (121. grupa, 200. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0842);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 222,19 EUR (divi simti divdesmit divi euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 40 (29. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 31, 16 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112);
 2. atļaut cirst 23 papeles ø 46/36 (kalstoša), 19 (celma caurmērs 25 cm, kalstoša), 71, 50, 56, 35, 52, 36, 38, 49, 31/18/23/23/21, 19 (celma caurmērs 22 cm), 36, 47, 43/40, 41, 18 (celma caurmērs 22 cm), 26, 67/28, 22, 20, 20, 50 cm un 2 bērzus ø 29, 31 cm Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1958,23 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 papeles ø 42/20, 33, 32, 38/42/18, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 33/34, 35/46/41/36 cm Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3245,29 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 43 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 489,47 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Apes ielā 4 (86. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Apes ielā 4 (86. grupa, 62. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītou ø 47 cm, kā arī 20 papeles ø 35, 29/28, 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 24, 32, 23, 25/28, 35, 37, 35, 31, 36, 24 (kalstoša), 44, 17 (celma caurmērs 22 cm), 34, 57 cm, 1 melnalksni ø 25 (kalstošs) cm, 3 ievas ø 20/18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 15/12 (celma caurmērs 28 cm) cm, 1 blīgznu ø 23 cm, 2 kļavas ø 30, 30 (ar stumbra bojājumiem) cm Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1755,81 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 2A (68. grupa, 19. grunts, kadastra apzīmējums 0100 068 0015)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 39 cm Rīgā, Vitrupes ielā 2A (68. grupa, 19. grunts, kadastra apzīmējums 0100 068 0015);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vecdaugavas ielā 4 (120. grupa, 773. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Vecdaugavas ielā 4 (120. grupa, 773. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Cirsmas ielā 24 (120. grupa, 448. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Cirsmas ielā 24 (120. grupa, 448. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 59 (84. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 34, 37 cm Rīgā, Stokholmas ielā 59 (84. grupa, 125. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
400 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.