RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (03.06.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 20B (103. grupa, 271. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2019.

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 84A (81. grupa, 2081. grunts) un Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 9002), pie Volguntes ielas 84A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Volguntes ielā 84A (81. grupa, 2081. grunts);
 2. atļaut cirst 8 tūjas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 20, 15 (celma caurmērs 22 cm), 23, 25, 15 (celma caurmērs 23 cm), 37/25 cm Rīgā, Volguntes ielā 84A (81. grupa, 2081. grunts) un 1 zirgkastaņu ø 58 cm Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 9002), pie Volguntes ielas 84A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1178,13 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit astoņi euro, trīspadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 (73. grupa, 209. grunts) un Rīgā, Skaistkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 0243), pie Skaistkalnes ielas 17 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 44 (105. grupa, 77. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2019.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Bikstu ielā 8 (107. grupa, 22. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 32 cm un 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Bikstu ielā 8 (107. grupa, 22. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 365,40 EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro, četrdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts)7.  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts).

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (70. grupa, 66. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 13 liepas ø 34, 31, 31, 19/19 (celma caurmērs 36 cm), 23, 23/34, 32, 25/27, 31, 16 (celma caurmērs 21 cm), 26, 25, 30 cm Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (70. grupa, 66. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 112. grunts) saistībā ar inženierbūves izbūvi

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm un 1 robīniju ø 26 cm Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 112. grunts).

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 70/78 cm, 1 tūju ø 14/18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobu ø 57/70 cm, 1 ošlapu kļavu ø 41 cm Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts).

 

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.2019. līdz 17.07.2019. rīkot publisko apspriešanu par 18 kļavu ø 31, 16/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 28, 37, 44/40/21, 21, 25, 14/20, 21, 24/24, 12 (celma caurmērs 21 cm), 28, 27/33, 31/27/21, 15/17/11/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm) cm, 4 liepu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 10/12/24/16/18 cm, 1 Kanādas egli ø 22 cm, 3 bērzu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 41 cm, 1 blīgznas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) un 2 kļavu ø 21, 21 cm, 2 bērzu ø 75, 27 cm, 1 vīksnas ø 16/14/17/12 cm, 2 ievu ø 37, 26 cm ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), kā arī 71 kļavas ø 11/24/26, 14/23/23/21, 23/24/22/24, 25/30, 25/22/23/24/26/21/17, 61, 20, 19/26/26/15, 27/15/15/10, 21, 23/18, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 25, 22, 30, 20, 17 (celma caurmērs 25 cm), 24, 25, 24, 27, 25, 18/14, 27, 33, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 29/27, 31, 17 (celma caurmērs 20 cm), 29, 25, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 22, 23, 27, 23, 25, 27, 26, 22, 24, 25, 21, 17/19, 23, 22, 19/23, 30, 23, 29, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 30 (trupe), 24 (trupe), 42, 30, 26, 22, 31, 26, 17/24, 25, 21 cm, 2 gobu ø 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 3 vītolu ø 30/25/37, 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 8 bērzu ø 32/20/37, 33, 32, 55, 21, 23, 25, 23 cm, 6 blīgznu ø 35, 17/19, 23/17, 17/22, 28/22/21, 22/17 cm, 2 ošu ø 24, 22 cm, 1 apses ø 19/19 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.2019. Ne vēlāk kā līdz 26.06.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Lojas ielas izbūvi Rīgā

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 33 cm (Nr. 7614) Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 2. atļaut cirst 19 papeles ø 25, 24, 22, 31, 47, 22, 43, 27, 44, 44, 48, 25, 27, 46, 50, 33, 31, 27, 41 cm, 12 bērzus ø 31, 22, 36, 24, 21, 37, 47, 32, 30, 25, 40, 36 cm un 1 zirgkastaņu ø 25 cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3383,99 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

15.Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lībekas ielā 28 (84. grupa, 411. grunts) saistībā ar inženierbūvju izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 35, 30 cm Rīgā, Lībekas ielā 28 (84. grupa, 411. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sidraba ielā bez numura (80. grupa, 2237. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sidraba ielā bez numura (80. grupa, 2237. grunts).

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bungu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Miglas ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ērgļu ielā 12 (27. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 20, 21, 21, 18/28/25 cm Rīgā, Ērgļu ielā 12 (27. grupa, 2016. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 339,21 EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 102 (40. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 102 (40. grupa, 31. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 535,00 EUR (pieci simti trīsdesmit pieci euro);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 398,40 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Atlantijas ielā 48 (120. grupa, 1302. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 18/24/22/29 cm Rīgā, Atlantijas ielā 48 (120. grupa, 1302. grunts).

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gliemežu ielā 2 (111. grupa, 288. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 45 cm Rīgā, Gliemežu ielā 2 (111. grupa, 288. grunts).

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 023 0008

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 kļavu ø 45/40/35 cm Rīgā, Maiznīcas ielā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 023 0008;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Meldru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 111 9999), pie mājas Meldru ielā 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 12/15/15/20 cm Rīgā, Meldru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 111 9999), pie mājas Meldru ielā 10;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ostas prospektā 11 (95. grupa, 40. grunts, kadastra apzīmējums 0100 095 0030), pie Meža prospekta 3

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 70 cm un 1 kļavas ø 55 cm Rīgā, Ostas prospektā 11 (95. grupa, 40. grunts, kadastra apzīmējums 0100 095 0030), pie Meža prospekta 3 ciršanu.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 54 (120. grupa, 131. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

1. Par publiskās apspriešanas pagarināšanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publiskās apspriešanas procedūru par 10 darbdienām no 05.2019. līdz 17.06.2019. par 2 kļavu ø 49, 37 cm, 25 bērzu ø 36/31/22, 71, 58, 58/53, 25, 23, 27, 42, 32, 20, 33, 34, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 48, 20, 32, 33, 27, 28, 47, 51, 35 cm, 1 ozola ø 28 cm, 3 priežu ø 47, 20, 51 cm un 1 ievas ø 25/28 cm ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.2019. veikt labojumus par publiskās apspriešanas beigu datumu planšetēs objektā Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) un planšetēs, kas atrodas Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā līdz 04.06.2019.;
 3. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

0 Patīk
408 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.