RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 32 (03.08.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.08.2020. līdz 07.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 52, 45, 55 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 18.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 24.08.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 55/42, 29, 39, 32, 17 (celma caurmērs 23 cm), 40 cm, 1 egli ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 blīgznu ø 24/16/21/34 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17/13/16/21 cm Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1944,78 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četri euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) un Rīgā, Sedas ielā 12 (122. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2020.

 

 1. Par atkārtotu papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (27. grupa, 2015. grunts; kadastra apzīmējums 0100 027 0024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ragatu ielā 12 (125. grupa, 6720. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 15/13/16/11 cm (celma caurmērs 45 cm) Rīgā, Ragatu ielā 12 (125. grupa, 6720. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,81  EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 9001. grunts), pie Matīsa ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā bez numura (126. grupa, 2080. grunts) un Rīgā, Krustpils ielā 153 (126. grupa, 2027. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā bez numura, Rīgā, Tebras ielā bez numura, Rīgā, Palsas ielā bez numura (124. grupa, 2056. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 2A (68. grupa, 15. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 31, 24/22 cm, 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Vitrupes ielā 2A (68. grupa, 15. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 772,61 EUR (septiņi simti septiņdesmit divi euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospekta sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts), pie Jūrmalas gatves 45 un Rīgā, Darba ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 145. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2931), pie Tapešu ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1. 3 bērzus ø 22, 37, 23/35 cm Rīgā, Kurzemes prospekta sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts), pie Jūrmalas gatves 45;
  2. 1 bērzu ø 75 cm Rīgā, Darba ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 145. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2931), pie Tapešu ielas 7;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 50A (93. grupa, 341. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 50 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 50A (93. grupa, 341. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 68, 57 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 569,15 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 18A (103. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā 51 (107. grupa, 2220. grunts), pie mājas Valdeķu ielā 53, zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-2 (107. grupa, 2214. grunts) un zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-6 (107. grupa, 2153. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā 51 (107. grupa, 2220. grunts), pie mājas Valdeķu ielā 53, zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-2 (107. grupa, 2214. grunts) un zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-6 (107. grupa, 2153. grunts).

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2020. lēmuma (protokols Nr. 29, 1.3.6.§) “Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts)” atcelšanu daļā par zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2020. lēmumu (protokols Nr. 29, 1.3.6.§) “Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts)” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mālu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0026), pie Mālu ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Mālu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0026), pie Mālu ielas 21;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 119 (32. grupa, 23. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.09.2020. līdz 28.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas 22 cm, 9 ošlapu kļavu ø 20/25/24, 20/17, 39/34/30/24, 26, 28/27/16/23, 19/14 (celma caurmērs 31 cm), 23, 26, 32 cm, 1 bērza ø 18 cm (celma caurmērs ø 28 cm) plānoto ciršanu Rīgā, Stabu ielā 119 (32. grupa, 23. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.09.2020. līdz 14.09.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.09.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (konkrētajā gadījumā Rīgā, Stabu ielā 119 (32. grupa, 23. grunts) pie žoga, Stabu ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 25 (33. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 44 cm Rīgā, Matīsa ielā 25 (33. grupa, 58. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 50,09 EUR (piecdesmit euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 389. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 66

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 389. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 66 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vīgriežu ielā 5 (128. grupa, 37. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1  egli ø 53 cm Rīgā, Vīgriežu ielā 5 (128. grupa, 37. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

0 Patīk
412 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.