Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas un Pupuķu ielu teritorijā (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031) un Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā:
  • 5 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 22, 18 (celma caurmērs 23 cm), 13/9/11 (celma caurmērs 34 cm) cm, 1 priedi ø 16 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Krūmiņsalas un Pupuķu ielu teritorijā (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031);
  • 1 ošlapu kļavu ø 45 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 659,07 EUR (seši simti piecdesmit deviņi euro, septiņi centi).

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.07.2022. līdz 18.07.2022. rīkot publisko apspriešanu par 33 kokiem – 6 zirgkastaņu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 24, 39, 48, 51 cm, 10 bērzu ø 17/18 (celma caurmērs 35 cm), 20/26, 27, 29, 29, 34, 37/39, 41, 48, 58 cm, 2 pīlādžu ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 31 cm, 8 liepu ø 25, 31, 43, 44, 45, 47, 48, 51 cm, 5 kļavu ø 37, 37, 38, 41, 50 cm, 1 sarkanā ozola ø 33 cm, 1 ošlapu kļavas ø 44 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 28.06.2022. Ne vēlāk kā līdz 04.07.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.07.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2022.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pie Jelgavas ielas 8, un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 2029), pie Jelgavas ielas 8, saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.07.2022. līdz 01.08.2022.  rīkot publisko apspriešanu par 2 gobu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24/30 cm; 1 ošlapu kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 blīgznas ø 20/29 cm un 1 vītola ø 10/16/23/24/25 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0041) pie Jelgavas ielas 8 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 2029), pie Jelgavas ielas 8;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 12.07.2022. Ne vēlāk kā līdz 18.07.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.07.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 024 0268) saistībā ar būvniecību, par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.07.2022. līdz 08.08.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 vilkābeles ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 4 tūju ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 14/21, 28, 28 cm un 1 kļavas ø 28/31 cm ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 024 0268);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.07.2022. Ne vēlāk kā līdz 25.07.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.07.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 108 2034)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 031 0009), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 22/13/17/14/21/15, 25, 15/19/21/16/13 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 031 0009), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1801,35 EUR (viens tūkstotis astoņi simti viens euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (kadastra apzīmējums 0100 027 0024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (kadastra apzīmējums 0100 027 0024), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ievas ø 30/35 cm 1 stumbru ø 30 cm, 1 papeli ø 86 cm, 1 sarkano ozolu ø 55 cm, 5 āra bērzus ø 35, 34/24/14/13/30/29, 37, 30, 24/29 cm Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272).

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Tējas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0077), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Tējas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 281,73 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 031 0022) un Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 2 ošus ø 68, 40/37 cm Rīgā, Satekles ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 031 0022);
  • 2 kļavas ø 35/45, 26/38 cm Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6168,15 EUR (seši tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2022.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 12D (kadastra apzīmējums 0100 121 2568), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27, 29 cm, 4 apses ø 12/22, 52, 36, 9/17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Rencēnu ielā 12D (kadastra apzīmējums 0100 121 2568) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2022.

1.2.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 2027), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 2028) un Rīgā, Abulas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0141) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 2027), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 2028) un Rīgā, Abulas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0141).

1.2.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2.šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 70 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450);
 2. atļaut cirst 11 priedes ø 54, 54, 25, 35, 29, 25, 28, 25/35, 20, 35, 46 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3508,78 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 3 priedes ø 52, 39, 43 cm Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1143,99 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro, deviņdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Bernātu ielā (kadastra apzīmējums 0100 084 0291);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra numurs 0100 099 0286, kadastra apzīmējums 0100 099 0267 un Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra numurs 0100 099 2357, kadastra apzīmējums 0100 099 0660)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 2 melnalkšņus ø 45, 47 cm Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra numurs 0100 099 0286, kadastra apzīmējums 0100 099 0267);
  • kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 90 bērzus ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 45, 52 cm, 4 blīgznas ø 14, 18, 23, 23 cm 1 baltalksni ø 18 cm, 4 priedes ø 16, 28, 35, 49 cm, 14 apses ø 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 20, 22, 22, 23, 29, 32, 36 cm, 125 melnalkšņus ø 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16¸16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 43, 44, 49, 53 cm, 1 pīlādzi ø 22 cm, 1 ozolu ø 17 cm, 3 ievas ø 23, 27, 16/17/24/9/18 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra numurs 0100 099 2357, kadastra apzīmējums 0100 099 0660);
 2. atļaut cirst:
  • kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 bērzus ø 17, 16, 25, 21, 16, 19, 16, 15, 21, 14, 18, 21 cm, 7 ošlapu kļavas ø 12/13, 19, 19, 23, 23, 15, 21 cm, 2 vītolus ø 31, 17/19 cm, 1 blīgznu ø 12/14 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra numurs 0100 099 2357, kadastra apzīmējums 0100 099 0660);
  • 1 melnalksni ø 25 cm Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra numurs 0100 099 0286, kadastra apzīmējums 0100 099 0267);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1045,89 EUR (viens tūkstotis četrdesmit pieci euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 053 0013)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 079 0234)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 52, 56 cm, 2 kļavas ø 59, 50 cm Rīgā, Līvciema ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 079 0234);
 2. atļaut cirst 50 kļavas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 24, 24, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 26, 26, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 24/16, 12/12/20/18, 23/15/26/25, 25, 25, 11/19, 27, 27, 21/21/16, 37, 15/21, 15/23, 16/21, 15/20, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm Rīgā, Līvciema ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 079 0234);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5873,62 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro, sešdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 059 0222)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Pupuķu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2101)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 92 cm Rīgā, Pupuķu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2101);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 118 cm Rīgā, Pupuķu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2101);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,91 EUR (divi simti četrpadsmit euro, deviņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 038 0188)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 81 cm Rīgā, Vagonu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 038 0188);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 034 0008) saistībā teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 159 (kadastra apzīmējums 0100 082 0358)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm un 1 vītolu ø 80 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 159 (kadastra apzīmējums 0100 082 0358);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 225,38 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baltegļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 080 0630)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2022.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6a (kadastra apzīmējums 0100 093 0084)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Progresa ielā 6a (kadastra apzīmējums 0100 093 0084);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 110 2141)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 3 B (kadastra apzīmējums 0100 093 0742)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2022.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0190) pretī Zentenes ielai 30

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 48. 60 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0190) pretī Zentenes ielai 30;
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 20/37, 40, 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0190) pretī Zentenes ielai 30;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,18 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 059 0217)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 30/37 cm un 1 ošlapu kļavu ø 18/20 cm Rīgā, Melnsila ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 059 0217);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 225,84 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 024 2098), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2022.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kalna ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 046 0033)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 28, 25 cm Rīgā, Kalna ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 046 0033);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 23 cm Rīgā, Kalna ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 046 0033);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lauvas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 046 0143) un Rīgā, Lauvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0008), pie Lauvas ielas 9

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2022.

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 084 0208)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 084 0208).

0 Patīk
293 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.