Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājas I. Kublickas p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas Vides pārvaldības galvenā projektu vadītājaI. Bārtule
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceA. Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2022.

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 082 0665, kadastra apzīmējums 0100 082 9013), pie Beberbeķu 6. līnijas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 082 0665, kadastra apzīmējums 0100 082 9013), pie Beberbeķu 6. līnijas 16.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (kadastra numurs 0100 075 0208, kadastra apzīmējums 0100 075 0714), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 054 0100, kadastra apzīmējums 0100 054 0048), pie Jelgavas ielas 1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 ievu ø 23/22/24 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022; kadastra apzīmējums 0100 12 80247), pie Jaunciema gatves 19 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (apzīmējums 0100 128 2030), pie Jaunciema gatves 19, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 123 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 082 2138)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Ozolu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0083)  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2  kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 15/12 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Ozolu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0083) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 099 0019)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2A (kadastra numurs 0100 099 2272, kadastra apzīmējums 0100 099 0225)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 3 (kadastra numurs 0100 099 0204, kadastra apzīmējums 0100 099 0226)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra numurs 0100 074 0529, kadastra apzīmējums 0100 074 0480) un Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra numurs 0100 074 0529, kadastra apzīmējums 0100 074 0480);
  • 1 kļavu ø 79 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111);
 2. Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra numurs 0100 074 0529, kadastra apzīmējums 0100 074 0480) kļavai ø 75 cm saglabājot stumbra zemāko daļu ~ 3 – 4 m augstumā, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 06.06.2022. atzinumu Nr. 3.11/3271/2022-N;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 883,32 EUR (astoņi simti astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit divi centi);
 • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 72A (kadastra apzīmējums 0100 082 0172)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 69 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 72A (kadastra apzīmējums 0100 082 0172);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 314,17 EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 105 0169)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 63 cm Rīgā, Kantora ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 105 0169).

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 058 0226)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 41, 50 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 058 0226);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 165,73 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stagaru ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 110 0005)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 159 (kadastra apzīmējums 0100 082 0358)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 115 (kadastra apzīmējums 0100 077 0065)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 12 (kadastra apzīmējums 0100 010 0136)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 12 (kadastra apzīmējums 0100 010 0136).

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 51, 46 cm Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Krapes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 2006)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 2 papeles ø 24, 29 cm Rīgā, Krapes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 2006);
  • 1 papeli ø 66 cm Rīgā, Krapes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 2006), nodrošinot pasākumus spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes saglabāšanai, saglabājot stumbra resnāko daļu 3 – 4 m augstumā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 216,73 EUR (divi simti sešpadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stiebru ielā 11 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0334)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 87 cm Rīgā, Stiebru ielā 11 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0334).

0 Patīk
264 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.