Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa   V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9002), pie Brīvības gatves 462, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 15/11/26 cm Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9002), pie Brīvības gatves 462 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2517), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2521), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2522), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2523), pie Ēvalda Valtera ielas 44, Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182; kadastra apzīmējumu 0100 092 0834) un Rīgā, Ēvalda Valtera iela 11 (kadastra numurs 01400 092 0601; kadastra apzīmējums 0100 092 0174) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2022.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 122 0290) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

1.2.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2022. lēmuma (protokols Nr. 24, 1.2.1.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2022. lēmumu (protokols Nr. 24, 1.2.1.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323) saistībā ar būvniecību”;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132; kadastra apzīmējums 0100 123 0096), pie Ūdeļu ielas 8 un Rīgā, Ūdeļu ielā 8 (kadastra numurs 0100 123 0304; kadastra apzīmējums 0100 123 0224) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 melnalksni ø 29/32/29/29 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 8 (kadastra numurs 0100 123 0304; kadastra apzīmējums 0100 123 0224);
  1. 1 bērzu ø 29/32/29/29 cm Rīgā, Ūdeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132; kadastra apzīmējums 0100 123 0096), pie Ūdeļu ielas 8.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 19 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 19 rietumu tūjas ø 8/10, 11/11/14, 12/12, 12/8, 12/16, 13/13, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20/8, 22 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 120 (kadastra apzīmējums 0100 028 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2022.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 32 cm Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086).

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Sēlpils ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 065 2000) un Rīgā, Vilhelma Kreslera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 066 0178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Sēlpils ielā 4a (kadastra apzīmējums 0100 065 2000);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Vilhelma Kreslera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 066 0178) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0618), pie Zolitūdes ielas 26 un Rīgā, Zolitūdes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 082 0241) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 155A (kadastra apzīmējums 0100 081 2059) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 37 cm un 2 ozolus ø 62, 67 cm Rīgā, Kalnciema ielā 155A (kadastra apzīmējums 0100 081 2059) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1733,06 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit trīs euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 012 0032) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 55 cm Rīgā, Katrīnas dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 012 0032) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0045) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 30, 40 cm Rīgā, Kokneses prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0045);
 2. ļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Kokneses prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0045) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 148 (kadastra apzīmējums 0100 114 0624), Rīgā, Jaunciema gatvē 148A (kadastra apzīmējums 0100 114 0623) un Rīgā, Jaunciema gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 114 0626) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 blīgznu ø 26 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 148 (kadastra apzīmējums 0100 114 0624);
  • 1 blīgznu ø 20/22 cm un 1 vītolu ø 57 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 148A (kadastra apzīmējums 0100 114 0623);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 426,87 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit septiņi centi);

noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Mežezera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0061) un Rīgā, Mirdzas Ķempes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0057) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 5 melnalkšņus ø 51, 22, 48, 38/25/10, 60 cm, 1 apsi ø 38 cm, 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Mežezera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0061);
  • 1 bērzu ø 25 cm, 2 liepas ø 28, 28 cm Rīgā, Mirdzas Ķempes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 0057);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3002,54 EUR (trīs tūkstoši divi euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 013 0230) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 60, 20, 20/20/20/10/10, 10/20/20/20/15/15, 35/35, 25 cm Rīgā, Ilzenes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 013 0230) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1212,29 EUR (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 127 0342)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2022.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 apses ø 40/50/80/50/50/40, 25/25/25 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117).

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 070 1040)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2022.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Vētras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 108 0243), pie Vētras ielas 2

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40/42 cm Rīgā, Vētras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 108 0243), pie Vētras ielas 2;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 64 cm Rīgā, Vētras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 108 0243), pie Vētras ielas 2;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Jūrmalas gatvē 2 (kadastra apzīmējums 0100 064 0036)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 63 cm Rīgā, Vecajā Jūrmalas gatvē 2 (kadastra apzīmējums 0100 064 0036);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 114,74 EUR (viens simts četrpadsmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23, 23, 24, 24, 28 cm un 5 priedes ø 20, 22, 24, 25, 26 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 10 C (kadastra apzīmējums 0100 103 0084)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 48, 26/27, 37, 52 cm Rīgā, Birzes ielā 10 C (kadastra apzīmējums 0100 103 0084);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 432,55 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kļavu ø 20 cm, vītolus ø 58, 56 cm un 1 skābardi ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Zemaišu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 376,08 EUR (trīs simti septiņdesmit seši euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2923), pie Dzirciema ielas 16

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2923), pie Dzirciema ielas 16.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 057 0218)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Talsu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 057 0218);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 55,55 EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 056 0201)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 056 0201);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0269)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 60 cm Rīgā, Īvandes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0269);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Baložu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 059 0143)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 79 cm Rīgā, Baložu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 059 0143).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Zuteņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0055)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Zuteņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0055);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 107 0535, kadastra apzīmējums 0100 079 0065), pie Graudu ielas 22

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 73, 48 cm Rīgā, Graudu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 107 0535, kadastra apzīmējums 0100 079 0065), pie Graudu ielas 22;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 275,47 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 119 176)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 26 cm Rīgā, Ceraukstes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 119 0176);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 57B (kadastra apzīmējums 0100 035 0031), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 57B (kadastra apzīmējums 0100 035 0031).

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Magoņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 0151), pie Magoņu ielas 3 un Sesku ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0233), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Magoņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 0151), pie Magoņu ielas 3;
 2. 1 zirgkastaņu ø 28/31/34 cm Rīgā, Sesku ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0233)
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 085 2036)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 085 2036)

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Viesuļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0823)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Viesuļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0823);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 011 2061)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 45, 49, 40, 45, 51, 44, 40, 35, 37, 37, 32, 50, 56 cm, 1 liepu ø 47 cm, 1 egli ø 22 cm, 4 papeles ø 97, 127, 114, 79 cm Rīgā, Andrejostas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 011 2061);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3676,71 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 85 cm un 6 liepas ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm un ošlapu kļavu ø 40/26 cm Rīgā, Mazā Nometņu iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2675,57 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k – 1 (kadastra apzīmējums 0100 070 2094)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k – 1 (kadastra apzīmējums 0100 070 2094);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 46,44 EUR (četrdesmit seši euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2006), pie Gunāra Astras ielas 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2022.

0 Patīk
269 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.