Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa   V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Elizabetes ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 030 0152) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 24 cm Rīgā, Elizabetes ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 030 0152);
 2. atļaut cirst 2 robīnijas ø 21, 25 cm un 1 ievu ø 8/12/12 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Elizabetes ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 030 0152) pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1323,27 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi).

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.06.2022. līdz 06.07.2022. rīkot publisko apspriešanu par 33 kokiem – 6 zirgkastaņu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 24, 39, 48, 51 cm, 10 bērzu ø 17/18 (celma caurmērs 35 cm), 20/26, 27, 29, 29, 34, 37/39, 41, 48, 58 cm, 2 pīlādžu ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 31 cm, 8 liepu ø 25, 31, 43, 44, 45, 47, 48, 51 cm, 5 kļavu ø 37, 37, 38, 41, 50 cm, 1 sarkanā ozola ø 33 cm, 1 ošlapu kļavas ø 44 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.06.2022. Ne vēlāk kā līdz 20.06.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.06.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2022.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 4 ozolus ø 53, 43, 40, 37 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3323,81 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm, 4 ievas ø 16/24/35, 13/23/23, 15/17 (celma caurmērs 24 cm), 19/23 cm un 1 kļavu ø 30/31 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1609,27 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņi euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 075 2233) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 075 2233)pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošus ø 70, 61, 89 cm un 3 tūjas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm) un 18 cm (celma caurmērs 20 cm Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2045,52 EUR (divi tūkstoši četrdesmit pieci euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 13 (kadastra apzīmējums 0100 051 0161), Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0164), pie Zaķusalas krastmalas 13, Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0104), pie Zaķusalas krastmalas 13, Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 01106), pie Zaķusalas krastmalas 7, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 089 0661)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 29/40 cm Rīgā, Biķernieku ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 089 0661);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 127 0562, kadastra apzīmējums 0100 127 0559), pie Rijas ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 60 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 127 0562, kadastra apzīmējums 0100 127 0559), pie Rijas ielas 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 208 (kadastra apzīmējums 0100 070 0003) un Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2022.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielas sarkanajās līnija (kadastra apzīmējums 0100 060 0219), pie Baložu ielas 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 53, 35 cm Rīgā, Baložu ielas sarkanajās līnija (kadastra apzīmējums 0100 060 0219), pie Baložu ielas 27;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 063 0110)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 093 0284)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 93 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 093 0284);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 423,45 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 0196), pie Jaunsaules ielas 1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 0196), pie Jaunsaules ielas 1.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Platones ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 082 2335) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2218), pie Platones ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Platones iela 10A (kadastra apzīmējums 0100 082 2335);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2218), pie Platones ielas 10
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 157,08 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Lapotnes ielā 24 (kadastra numurs 0100 119 0079, kadastra apzīmējums 0100 119 0469)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 10 (celma caurmērs 20 cm), 18 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 gobu ø 32 cm, egles ø 10 cm(celma caurmērs ø 23 cm), 4 kļavas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 24, 20, 20 cm Rīgā, Lapotnes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 119 0469);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 614,68 EUR (seši simti četrpadsmit euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 119 2173)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola ø 39 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 119 2173);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 2076) , pie Valdlauču ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm, 10 ošlapu kļavas ø 53, 24, 72, 25, 44, 57, 55, 55, 45, 45 cm Rīgā, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 2076), pie Valdlauču ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 119 176)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 059 0217)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 2263), pie Brucenes ielas 22

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 052 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 9 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Šautuves ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 052 0050);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Tauriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6554), pie Ogu ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 59 cm Rīgā, Tauriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6554), pie Ogu ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 071 0527), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Dārzciema ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 071 0527);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,59 EUR (divdesmit četri euro, piecdemit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst koku, Rīgā, Rudzu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 113 0402)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 46 cm Rīgā, Rudzu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 113 0402).

0 Patīk
344 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.