Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenās ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 053 0075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Bauskas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 053 0075) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 024 0370) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 24, 31 cm Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1173,87 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit trīs euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.11.2022. līdz 22.11.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 purva bērzu ø 20 cm, 4 liepu ø 47, 39, 37, 42 cm un 2 Pensilvānijas ošu ø 50, 38 cm ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un par 7 purva bērzu ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32 cm, 2 liepu ø 40, 33 cm, 1 ošlapu kļavas ø 31 cm, 1 Pensilvānijas oša ø 34 cm, 2 Spilvaugļu papeļu ø 31, 41 cm un 1 kļavas ø 54 cm ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 01.11.2022. Ne vēlāk kā līdz 07.11.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.11.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2022.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) un Rīgā, Ventspils ielā 63D (kadastra apzīmējums 0100 075 2023) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 zirgkastaņas ø 51, 22, 20 cm, 10 bērzus ø 32, 38, 39, 49, 36, 30, 28/30/30, 44, 53, 32 cm, 2 egles ø 18 (celma caurmēr 22 cm), 21 cm un 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 3 kļavas ø 45, 45, 54 cm Rīgā, Ventspils ielā 63D (kadastra apzīmējums 0100 075 2023);
  • 27 bērzus ø 30, 34, 31/38/42, 36, 51, 32, 31, 45, 30/39, 22, 24, 33, 35, 33, 49, 27/27, 45, 29, 14 (celma caurmērs 23 cm), 39/39, 29, 34, 50, 35, 23, 32, 38 cm, 9 ozolus ø 31/35/37, 36, 37, 45, 22, 38, 44, 35, 23 cm, 19 kļavas ø 72, 39, 34, 36/34, 24, 47, 37, 28, 50, 23, 11/39, 21, 33/18, 36, 30, 25/33, 71, 35 cm, 3 blīgznas ø 30, 11/12/14/14/15/18 (celma caurmērs 30 cm), 27 cm, 7 liepas ø 53, 49, 38, 52, 28, 55, 67 cm, 5 zirgkastaņas ø 25, 15/29/39, 29, 26, 24 cm un 1 pīlādzi ø 27 cm;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 20587,54 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro, piecdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 79A (kadastra apzīmējums 0100 081 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Šampētera ielā 79A (kadastra apzīmējums 0100 081 0120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centsi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 072 0129) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2022.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 068 0256) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 61 cm Lēdurgas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 068 0256);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 64 cm, Rīgā, Lēdurgas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 068 0256) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0254) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 priedes ø 55, 38, 38, 39, 39, 43, 42, 40 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0254) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2851,42 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 090 0246), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0080), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0055), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0083), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 090 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 090 0246);
  • 7 ošlapu kļavas ø 32, 26, 29, 27/29, 29, 25, 29 cm, 1 kļavu ø 20/23 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 090 0055);
  • 2 Pensilvānijas ošus ø 28, 23/17/20 cm, 1 bērzu ø 26/45/15 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 2 vītolus ø 20/22/29/23/10, 10/25/28/22/21/21/8/20/15/5 cm, 1 gobu ø 43/48 cm, 1 ievu ø 26/22 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 090 0084);
  • 1 ošlapu kļavu ø 36/20/25 cm, 6 bērzus ø 31, 27/27, 25, 25, 26, 25/26 cm, 1 ievu ø 14/18 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0083); pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6697,45 EUR  (seši tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Gaviezes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0334)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 77 cm Rīgā, Gaviezes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0334);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Gaviezes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0334);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 106 0211

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm un 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Sējas ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 106 0211);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 421,17 EUR (četri simti divdesmit viens euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0096), pie Tēriņu ielas 67

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.3.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.11.2022. līdz 14.11.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.10.2022. Ne vēlāk kā līdz 31.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanuRīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 059 0100)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 25/28/41 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 059 0100);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Medus ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 058 0022)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 110 cm Rīgā, Medus ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 058 0022).

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188).

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dammes ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 117 2074)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dammes ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 117 2074).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Dammes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 117 2044)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dammes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 117 2044).

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 082 2771)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 84, 57 cm Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 082 2771);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 128,40 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 87 cm Rīgā, Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 3.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 37D

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 91 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 37D
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Liedes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 099 0604)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Liedes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 099 0604);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,47 EUR (sešdesmit viens euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Skujenes ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 067 0307)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 10 bērzus ø 51, 40, 38, 45, 48 , 32, 21, 30, 32/34, 34 cm 1 kļavu ø 32, 2 sarkanos ozolus ø 38, 21 cm, 2 ošus ø 18, 31 cm, 4 liepas ø 28, 22, 22, 38 cm, 2 zirgkastaņas ø 34/34,70 cm Rīgā, Skujenes ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 067 0307);
 2. atļaut cirst 11 bērzus ø 36, 28, 28, 49, 40, 24, 22, 17, 13/23/24, 27, 24 cm, 1 liepu ø 20 cm, 1 zirgkastaņu ø 36 cm, 1 ozolu ø 23/29 cm, 1 egli ø 31 cm Rīgā, Skujenes ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 067 0307);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1441,07 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens euro, septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes iela 24A (kadastra apzīmējums 0100 074 0148)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 42 cm Rīgā, Atgāzenes iela 24A (kadastra apzīmējums 0100 074 0148);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 38,25 EUR (trīsdesmit astoņi euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 078 2036)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 47, 22, 29, 34 cm, 2 zirgkastaņas ø 25, 35 cm, 1 papeli ø 91, cm, 1 ievu ø 18/21/22 cm Rīgā, Aglonas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 078 2036);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 27/20 cm 1 bērzu ø 18/18 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 zirgkastaņu ø 17 (celma caurmērs 26 cm) cm, 6 papeles ø 39, 118, 66, 55, (kalstoša), 43 (kalstoša), 78 (kalstoša) cm ciršana, 1 ozolu ø 23 (kalstošs) cm Rīgā, Aglonas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 078 2036);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 840,86EUR (astoņi simti četrdesmit euro, astoņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra apzīmējums 0100 125 0726)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 9 baltos vītolus ø 100, 35, 47, 54, 60, 60, 54, 59, 27 cm, 4 ošlapu kļavas ø 54, 36, 28/25/21, 11/11/10/9 (celma caurmērs 47 cm) cm, 2 parastās apses ø 31, 30 cm, 16 āra bērzus ø 34/41, 26/30/35/39/39, 42, 34, 46, 32/30, 28/31/28, 46, 46, 33, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 19/14 (celma caurmērs 34 cm), 29/30/31 cm , 12 (celma caurmērs 20 cm), 18/20/23 cm, 1 zirgkastaņu ø 24 cm, 1 blīgznu ø 27 cm, 1 ozolu ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra apzīmējums 0100 125 0726).

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 111 0191)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 111 0191);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas iela 38A (kadastra apzīmējums 0100 120 0981)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 46/30/48, 27, 28, 41, 24, 32, 32 cm Rīgā, Atlantijas ielā 38A (kadastra apzīmējums 0100 120 0981);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 701,19 EUR (septiņi simti viens euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 egles ø  17 (celma caurmērs 24 cm), 23, 24, 22, 22, 14 (celma caurmērs 21 cm), 28, 27, 37, 38 cm Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1293,10 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzērbenes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 092 0472)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 36 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 092 0472);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1321) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 071 1182, kadastra apzīmējums 0100 071 1180), pie Gunāra Astras ielas 1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 25, 38, 31, 32 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1321);
 2. atļaut cirst:
  1. 2 bērzus ø 32/36, 37/42 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1321);
  1. 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 071 1182, kadastra apzīmējums 0100 071 1180), pie Gunāra Astras ielas 1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 402,96 EUR (četri simti divi euro, deviņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 77 k-1 (kadastra numurs 0100 086 2039, kadastra apzīmējums 0100 086 0397)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 77 k-1 (kadastra numurs 0100 086 2039, kadastra apzīmējums 0100 086 0397).

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rubeņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 0551)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.27. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9009), pie Vangažu ielas 5

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

0 Patīk
275 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.