Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinbergas
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  Protokolē:  
Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 86 cm Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 11 tūjas ø 20/16, 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/12 (celma caurmērs 27 cm), 31, 20/21, 28, 29, 19 (celma caurmērs 24 cm), 21, 20, 24 cm, 6 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 12/15 (celma caurmērs 28 cm), 10/14/14 (celma caurmērs 39 cm), 14/18 (celma caurmērs 35 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 11/17/20 cm, 3 bērzus ø 20, 22, 33 cm, 2 ošus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 1 blīgznu ø 23 cm, 1 vītolu ø 32/55/46/59/39 cm, 1 ievu ø 25 cm, 1 zirgkastaņu ø 20 cm, 1 ozolu ø 65 cm, 1 gobu ø 22 cm Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37;
  • 1 vīksnu ø 27 cm Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24;
  • 1 osi ø 90 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5467,24 EUR (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro, divdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2051), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vīksnas ø 20/18, 20/18 cm, 2 blīgznas ø 20, 21/17/15 cm, 3 bērzus ø 20, 33, 27/39/30 cm, 13 vītolus ø 28/25/29/18, 27, 54/31, 44, 26/20, 32, 20, 21, 21, 21, 30, 24, 24 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20/28 cm Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2051) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3385,01 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas 3, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0177), pie Lucavsalas ielas 20, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0176), pretī Lucavsalas ielai 24 un Rīgā, Lucavsalas/Laivu ielu teritorijā (kadastra numurs 0100 051 0023, kadastra apzīmējums 0100 051 2035), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 5 vītolus ø 20, 17 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 21, 25/25 cm, 5 blīgznas ø 12/11/11/8/8 (celma caurmērs 34 cm), 11/11/9/9 (celma caurmērs 21 cm), 15/14/8/8 (celma caurmērs 37 cm), 14/13/13 (celma caurmērs 59 cm), 15/13/16/10/10/10/8 (celma caurmērs 48 cm) cm, 2 ošlapu kļavas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 ozolus ø 21, 49, 20 cm, 6 bērzus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 45, 16 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 47, 17 (celma caurmērs 24 cm) cm, 4 apses 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 kļavu ø 23/10/8/8/10/15/12 (celma caurmērs 59 cm) cm un 1 zirgkastaņu ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas 3;
  • 2 vītolus ø 48/34/34/38, 25/32/12/30/15/15/30/22/33 cm, 1 blīgznu ø 34 cm, 1 kļavu ø 20/18/19/15/10/9 cm un 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0177), pie Lucavsalas ielas 20;
  • 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0176), pretī Lucavsalas ielai 24;
  • 2 ozolus ø 38/43, 76 cm, 2 apses ø 36/23, 20 cm, 1 blīgznu ø 13/9/9/8 (celma caurmērs 25 cm) cm, 15 gobas ø 16/10/8/8 (celma caurmērs 36 cm), 42, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 30, 40, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 45, 42, 60/39, 18/18/10 (celma caurmērs 39 cm), 47/29, 58/36, 15 (celma caurmērs 22 cm) cm, 7 vītolus ø 76, 30, 18 (celma caurmērs 24 cm), 44, 44, 31, 54/40 cm, 1 liepu ø 31 cm, 6 ošlapu kļavas ø 24, 17/15 (celma caurmērs 20 cm), 16/15 (celma caurmērs 20 cm), 20/19, 17/18 (celma caurmērs 28 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 bērzus ø 21, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 ievu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Lucavsalas/Laivu ielu teritorijā (kadastra numurs 0100 051 0023, kadastra apzīmējums 0100 051 2035).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Ciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 082 2686), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 20, 48 cm Rīgā, Ciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 082 2686) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 290,26 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 073 2150), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 053 0075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2022.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Āraišu ielā, Tālivalža ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 115 2033), pie Āraišu ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm, 1 kļavu ø 56 cm un 3 pīlādžus ø 16 (celma caurmērs 21), 18 (celma caurmērs 23), 19 cm (celma caurmērs 23) Rīgā, Āraišu ielā, Tālivalža ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 115 2033), pie Āraišu ielas 3 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 900,68 EUR (deviņi simti euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (kadastra apzīmējums 0100 119 2189) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 baltalksni ø 20 cm un 2 melnalkšņus ø 44, 45 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (kadastra apzīmējums 0100 119 2189).

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 050 0089), Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (kadastra apzīmējums 0100 050 2053) un Rīgā, Mūkusalas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 050 0148) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 2 baltos vītolus ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 29 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 050 0148);
  1. 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (kadastra apzīmējums 0100 050 2053);
  1. 1 zirgkastaņu ø 54 cm un 4 liepas ø 26, 26, 20/20/23, 37 cm Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 050 0089);
  1. Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (kadastra apzīmējums 0100 050 2053);
  1. Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 050 0089);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. 20.09.2022. līdz 03.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 7 ošu ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015);
 2. līdz 19.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. līdz 19.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. līdz 04.11.2022.

1.2.11. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. 20.09.2022. līdz 03.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 20/7/10 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla;
 2. līdz 19.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. līdz 19.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. līdz 04.11.2022.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.2.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 egli ø 51 cm un 1 osi ø 73 cm Rīgā, Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035);
 2. Rīgā, Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2305,06 EUR (divi tūkstoši trīs simti pieci euro, seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Steķu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 114 0448) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 22/30/32 , 22/22 cm un 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Steķu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 114 0448);
 2. 7 kļavas ø 38, 48, 26, 51, 33, 23/22, 22 cm, 6 gobas ø 25, 71, 16/19/16, 29/29, 29, 32/35 cm, 2 bērzus ø 47, 22 cm, 5 liepas ø 32, 32, 22, 20, 40 cm Rīgā, Steķu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 114 0448) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6330,36 EUR  (seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.09.2022. lēmuma (protokols Nr. 37, 1.2.6.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.09.2022. lēmumu (protokols Nr. 27, 1.2.6.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 21, 20, 30 cm un 1 ošlapu kļavu ø 26 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0056) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 686,39 EUR (seši simti astoņdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0387), pretim Gaviezes ielai 11, par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Virgas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 082 0053)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 egles ø 42, 44, 38, 60, 55, 43, 40, 20 cm, 1 liepu ø 72/67 cm, 23 bērzus ø 71, 39, 41, 28, 29, 30, 31, 30, 22, 23, 46, 48, 25, 26, 27, 24, 24, 24, 26, 21, 20, 20, 20 cm, 1 ozolu ø 28 cm, 3 apses ø 36, 30, 23 cm, 3 melnalkšņus ø 20, 46, 45/44/44 cm Rīgā, Virgas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 082 0053);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 35 cm, 2 ozolus ø 20, 22 cm, 1 kļavu ø 15/9 cm (celma caurmērs ir 30 cm) Rīgā, Virgas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 082 0053);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 459,87 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 5. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0387), pretim Gaviezes ielai 11.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0096)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2022.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Dobeles ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 058 0052)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 osi ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Dobeles ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 058 0052);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 105 2083)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 34/37 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 105 2083);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,31 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 057 0173, kadastra apzīmējums 0100 058 9001), pie Eduarda Smiļģa ielas 23

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Nītaures ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 024 9999, kadastra apzīmējums 0100 024 2164), pie Vesetas ielas 8 un Rīgā, Pupuķu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031), pretī Pupuķu ielai 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Rīgā, Nītaures ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 024 9999, kadastra apzīmējums 0100 024 2164), pie Vesetas ielas 8;
  • 4 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 22 cm Rīgā, Pupuķu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031), pretī Pupuķu ielai 9;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0146, kadastra apzīmējums 0100 123 0141), pie Biķernieku ielas 211

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2022.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2022.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0050) un Rīgā, Duntes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0062)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.11.2022.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 33/28, 26 cm un 2 gobas ø 26, 26/32 cm Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 683,89 EUR (seši simti astoņdesmit trīs euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu iela 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 080 2192)

Nolemj:

 1. atļaut cirst bērzus ø 37, 24, 33, 30, 30, 30, 39 cm un pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 080 2192);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 109,75 EUR (viens simts deviņi euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lauvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0008), pie Lauvas ielas 9

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lauvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0008), pie Lauvas ielas 9.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Katoļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 010003900348001, kadastra numurs 0100 039 0034), pie Katoļu ielas 14

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Katoļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 010003900348001, kadastra numurs 0100 039 0034), pie Katoļu ielas 14.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ragatu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6724), pie Ragatu ielas 14

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 49 cm Rīgā, Ragatu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6724), pie Ragatu ielas 14.

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Varavīksnes gatvē 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 2344)

noNolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Varavīksnes gatvē 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 2344).

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 070 0190)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, , Ūnijas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 070 0190).

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0246)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2022.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Salacas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 072 0038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 25, 30 cm, 2 liepas ø 65, 50 cm, 2 ozolus ø 35, 50 cm, 1 gobu ø 19/31 cm Rīgā, Salacas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 072 0038);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Salacas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 072 0038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Salnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9019; kadastra numurs 0100 121 9999)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2022.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6E (kadastra numurs 0100 121 0300; kadastra apzīmējums 0100 121 0967) un Rīgā, Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 121 0994; kadastra apzīmējums 0100 121 0968), pie Krustpils ielas 6E

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 papeles ø 56, 53, 92/99, 52, 54, 48 cm (plānā 5., 7., 8., 11., 12., 13.) Rīgā, Krustpils ielā 6E (kadastra numurs 0100 121 0300; kadastra apzīmējums 0100 121 0967;
 2. atteikt atļaut cirst 4 papeles ø 58, 56, 55, 50 cm (plānā 1., 2., 3., 4.) Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 121 0994; kadastra apzīmējums 0100 121 0968), pie Krustpils ielas 6E;
 3. atļaut cirst 3 papeles ø 50, 57, 65  cm (plānā 6., 9., 10) Rīgā, Krustpils ielā 6E (kadastra numurs 0100 121 0300; kadastra apzīmējums 0100 121 0967;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 313,25 EUR (trīs simti trīspadsmit euro, divdesmit pieci centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema gatvē 209A (kadastra apzīmējums 0100 113 2682)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 209A (kadastra apzīmējums 0100 113 2682).

0 Patīk
307 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.