RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 45 (04.11.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu
arhitektes p.i.
D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 51 (80. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 6 bērzu ø 20, 20, 20, 35, 35, 35 cm, 1 zirgkastaņas ø 25 cm, 2 kļavu ø 25, 80 cm, 1 ozola ø 30 cm un 1 koks ø 58 cm Rīgā, Buļļu ielā 51 (80. grupa, 134. grunts) patvaļīgu ciršanu 2524,45 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, četrdesmit pieci centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā bez numura (64. grupa, 2163. grunts), pie Gregora ielas 6, Rīgā, Gregora ielā 4 (64. grupa, 174. grunts) un Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 291. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 064 2930)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 4 (64. grupa, 174. grunts) un Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2930).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 9 (93. grupa, 64. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 9 (93. grupa, 64. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.11.2019. līdz 09.12.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 34 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40/26 cm, 1 kļavas ø 85 cm un 6 liepu ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.11.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9000. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1vītolu ø 21/34 cm un 5 melnalkšņus ø 54, 22/23, 24, 31, 30 cm Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9000. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100;
 2. atļaut cirst 1 blīgznu ø 15/17/27 cm, 2 vītolus ø 12/13/17/19/19/20/20/20/21/22/22/22, 24 cm, 2 kļavas ø 9/9/10/10/15 (celma caurmērs 28 cm), 28/22 cm un 3 melnalkšņus ø 20/21/25, 21/26, 29 cm Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9000. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3150,23 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro, divdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu izdot steidzamības kārtībā administratīvo aktu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar zaudējumu atlīdzības atmaksas atcelšanu par koku ciršanu

Nolemj:

            atteikt izskatīt steidzamības kārtībā [..] Iesniegumu pēc būtības.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 435 (126. grupa, 2106. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm, 10 apses ø 38, 40, 55, 23/37, 35, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 22, 21 cm Rīgā, Maskavas ielā 435 (126. grupa, 2106. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1263,52 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit trīs euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 41 (118. grupa, 7. grunts, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 piramidālās papeles ø 61, 59 cm Rīgā, Pildas ielā 41 (118. grupa, 7. grunts, kadastra apzīmējums 0100 118 0094);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm, 1 osi ø 54 cm Rīgā, Pildas ielā 41 (118. grupa, 7. grunts, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 712,86 EUR (septiņi simti divpadsmit euro, astoņdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārzciema ielā bez numura (121. grupa, 2490. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Dārzciema ielā bez numura (121. grupa, 2490. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (91. grupa, 90. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 40 cm, 1 liepu ø 35/30/35 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (91. grupa, 90. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts) saistībā ar žoga izbūvi un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ošus ø 37 (Nr. 7), 43 (Nr. 11) cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā3 (87. grupa, 2020. grunts);
 2. saistībā ar žoga izbūvi:

2.1.     atļaut cirst 1 osi ø 25 (Nr. 10) cm un 1 kļavu ø 43 (Nr. 12) cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;

2.2.     noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,53 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);

 1. saistībā ar teritorijas kopšanu:

3.1.        atļaut cirst 1 vīksnu ø 49 (Nr. 4) cm, 1 kļavu ø 31 (Nr. 19) cm, 1 gobu ø 24 (Nr. 21) cm, 4 ošus ø 27 (Nr. 26), 26 (Nr. 27), 41 (Nr. 29), 32 (Nr. 31) cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts);

3.2.        noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1047,24 EUR (viens tūkstotis četrdesmit septiņi euro, divdesmit četri centi);

3.3.        pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 90 (82. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

            izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 90 (82. grupa, 248. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 7 k-3 (49. grupa, 191. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0175) un Rīgā, Raņķa dambī bez adreses (49. grupa, 28. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 7 k-3 (49. grupa, 191. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0175) un Rīgā, Raņķa dambī bez adreses (49. grupa, 28. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ģimnastikas ielā 23 (74. grupa, 12. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49/48/63 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 23 (74. grupa, 12. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 728,51 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 057 0008, pie Ormaņu ielas 11

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā 7 (57. grupa, 151. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā 7 (57. grupa, 151. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3 un Rīgā, Beverīnas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0144)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku – 1 ozolu ø 121 cm Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3;
 2. atļaut cirst:
  • 1 ozolu ø 70 cm, 2 robīnijas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm, 5 kļavas ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 2 apses ø 20, 23/19 cm, 2 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 15/16/20/21 cm, 1 papeli ø 48 cm un 2 vītolus ø 5/7/8/8/8/10/11 (celma caurmērs 55 cm), 10/17/22/22/26 cm Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3;
  • 2 vītolus ø 109, 71 cm un 2 robīnijas ø 21, 25 cm Rīgā, Beverīnas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0144);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2024,34 EUR (divi tūkstoši divdesmit četri euro, trīsdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (79. grupa, 241. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (79. grupa, 241. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9000), pie Kantora ielas 24

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 bērzu ø 42, 43 cm ciršana Rīgā, Kantora ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9000), pie Kantora ielas 24;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 3 (79. grupa, 244. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Misas ielā 3 (79. grupa, 244. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 029 9005, pie Ģertrūdes ielas 49

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu 40 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Ģertrūdes ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 029 9005, pie Ģertrūdes ielas 49;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 6A (72. grupa, 90. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0200), pretī Maskavas ielai 273 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 36/41 cm un 2 papeles ø 73, 95 cm Rīgā, Salaspils ielā 6A (72. grupa, 90. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0200), pret Maskavas ielu 273 k-3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 446,21 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

 1. no 11.2019. līdz 03.12.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 8 papeļu ø 42/20, 33, 32, 38/42/18, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 33/34, 35/46/41/36 cm ciršanai Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts),
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2019. Ne vēlāk kā līdz 19.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ietves tuvumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2019.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (70. grupa, 2453. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (70. grupa, 2453. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Apes ielā 4 (86. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 5 (87. grupa, 199. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 5 (87. grupa, 199. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 5 (87. grupa, 199. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldei 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0184, pie Anitas ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

PAPILDJAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU

SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Komētas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9002. grunts), pie Komētas ielas 42 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2020.

0 Patīk
342 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.