RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (05.05.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dziesmas ielā 7 (108. grupa, 35. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 9 un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2097) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 47, 32/30/52/22 cm un 1 melnalksni ø 24 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2097).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2020. lēmumu (protokols Nr. 13, 1.2.6. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 29, 36, 39 cm Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047);
 3. atļaut cirst 4 liepas ø 38, 44, 58, 31/37 cm un 4 ošlapu kļavas ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 16/15 (celma caurmērs 34 cm), 28/21 cm Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3025,59 EUR (trīs tūkstoši divdesmit pieci euro, piecdesmit deviņi centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 17A (99. grupa, 2109. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 30 cm Rīgā, Priedaines ielā 17A (99. grupa, 2109. grunts);
 2. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 35, 34 cm Rīgā, Priedaines ielā 17A (99. grupa, 2109. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 73 (31. grupa, 2008.grunts), pie Lāčplēša ielas 73A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 648,83 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krāslavas ielā 9 (40. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 216 (89. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Brīvības gatvē 216 (89. grupa, 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst [..] kalstošas 2 egles ø 25, 25 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 15 (91. grupa, 3032. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 15 (91. grupa, 3032. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 19 (94. grupa, 130. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 49 (120. grupa, 1385. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 49 (120. grupa, 1385. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,77 EUR (divdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 47 (53. grupa, 206. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2020.

0 Patīk
494 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.