RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (29.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejaspriekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 037 9000), pie Pērnavas ielas 41 un Rīgā, Stadiona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 037 0067),

pie Pērnavas ielas 41

Nolemj:

            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 liepu ø 25, 30 cm Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 037 9000), pie Pērnavas ielas 41 un 3 liepu ø 30, 50, 55 cm Rīgā, Stadiona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 037 0067), pie Pērnavas ielas 41 patvaļīgu ciršanu 4055,18 EUR (četri tūkstoši piecdesmit pieci euro, astoņpadsmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 32, 35 cm Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 14 bērzus ø 14 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 17 (celma caurmērs 25 cm), 9/10 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 21, 17 (celma caurmērs 25 cm), 15, 15 (celma caurmērs 26 cm) un 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456),
 2. atļaut cirst 12 bērzus ø 21, 21, 14/17 (celma caurmērs 35 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 22/20, 15, 15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 17/12 (celma caurmērs 29 cm), 22 cm, 8 ošlapu kļavas ø 30, 32/21/25/25, 8/30/26/20/19/21/23/25/12/15, 23/41/13/22/19/12/20, 14/14/12 (celma caurmērs 40 cm), 17/14/12/9/13 (celma caurmērs 42 cm), 14/13 (celma caurmērs 30 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 2 vītolus ø 25/33/22/15, 12/22 cm Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3752,95 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 6 (46. grupa, 70. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 31, 24, 45 cm Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 130 (92. grupa, 730. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm un 1 gobu ø 18/13/12 cm (celma caurmērs 36 cm) Rīgā, Dzelzavas ielā 130 (92. grupa, 730. grunts);
 2. atļaut cirst 39 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 15/16 (celma caurmērs 30 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/11 (celma caurmērs 32 cm), 19, 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21/22, 21/31, 21/22, 22, 22, 22, 23, 23, 23/19, 23/25, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 26/23, 27, 28, 29, 29, 29, 32, 38, 38 cm, 1 ošlapu kļavu ø 61 cm, 2 priedes ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 blīgznu ø 14/10/10 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 papeli ø 17/16 cm (celma caurmērs 29 cm) Rīgā, Dzelzavas ielā 130 (92. grupa, 730. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5371,66 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambja sarkanajās līnijās (61. grupa, 155. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 2083), pie Daugavgrīvas ielas 31, Rīgā, Tapešu ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 9003), pie Tapešu ielas 15, Rīgā, Kandavas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2927), pie Kandavas ielas 8 k-2, Rīgā, Adulienas ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 229. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0226), pie Adulienas ielas 5, Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 782. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9035), pie Asotes ielas 97, Rīgā, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 881. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0047), pie Vietalvas ielas 13A, Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (54. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0025), pie Vienības gatves 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 osi ø 56 cm Rīgā, Raņķa dambja sarkanajās līnijās (61. grupa, 155. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 2083), pie Daugavgrīvas ielas 31;
  • 1 ošlapu kļavu ø 16/16/17/15/15/14/16/10/18/15/16/15 cm Rīgā, Tapešu ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 9003), pie Tapešu ielas 15;
  • 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Kandavas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2927), pie Kandavas ielas 8 k-2;
  • 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Adulienas ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 229. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0226), pie Adulienas ielas 5;
  • 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 782. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 9035), pie Asotes ielas 97;
  • 2 bērzus ø 63, 64 cm Rīgā, Vietalvas ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 881. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0047), pie Vietalvas ielas 13A;
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 2125)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 2125);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 27 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 2125);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 30,50 EUR (trīsdesmit euro, piecdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 45 (13. grupa, 159. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Ganību dambī 45 (13. grupa, 159. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 138,42 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 120 0124), netālu no Vaduguņu ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 49 cm Rīgā, Vaduguņu ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0124), netālu no Vaduguņu ielas 10;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Melīdas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 112 9002), pie Vecmīlgrāvja ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Melīdas ielas sarkanajās līnijās (112. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 112 9002), pie Vecmīlgrāvja ielas 8;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 111 0043), pie Vecmīlgrāvja ielas 17

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 67, 66, 68 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0043), pie Vecmīlgrāvja ielas k-1, k-2 un 17B;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeles ø 52, 45 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0043), pie Vecmīlgrāvja ielas k-1 un 17B;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 56 (114. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 56 (114. grupa, 407. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192C

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 vītolus ø 25, 28, 35, 35 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192C;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 5 (54. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 77, 33 cm Rīgā, Torņakalna ielā 5 (54. grupa, 44. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 156 (75. grupa, 286. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 74B (106. grupa, 212. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 49 cm Rīgā, Kantora ielā 74B (106. grupa, 212. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Kantora ielā 74B (106. grupa, 212. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 75 (105. grupa, 2059. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 m Rīgā, Dikļu ielā 75 (105. grupa, 2059. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0694) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 406. grunts) un Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 6 (54. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40/26 cm Rīgā, Indriķa ielā 6 (54. grupa, 42. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ogres ielā 8 (48. grupa, 166. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 kalstošas egles ø 25, 27, 33 cm Rīgā, Ogres ielā 8 (48. grupa, 166. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka patvaļīgu ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 455. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu Mikhailam Zubko apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 priedes ø 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 455. grunts) 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 2. atteikt atļaut cirst 8 priedes ø 40, 33, 29, 36, 35, 28, 38, 37 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 455. grunts);
 3. atļaut cirst 2 priedes ø 32/37, 27 cm un 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 455. grunts);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 532,73 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, septiņdesmit trīs centi);
 5. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 25 (11. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 25 (11. grupa, 70 grunts).

 

PAPILDJAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vīteņu ielā 9 (125. grupa, 6330. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2019.

0 Patīk
494 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.