RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 45 (05.11.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. O. Šutenkova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 29 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) saistībā ar plānoto siltumcentrāles pārbūvi un jaunu būvju būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) saistībā ar muzeja krātuvju kompleksa izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Liedes ielā 5 (99. grupa, 612. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0600) saistībā ar plānoto dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 40/40, 40, 46, 35 cm un 2 priedes ø 25, 26 cm Rīgā, Liedes ielā 5 (99. grupa, 612. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0600) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1293,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts) saistībā ar plānoto ražošanas un biroja ēkas būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

5. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas pārbūvi Rīgā, Dzelzavas ielā 127 (92. grupa, 2438. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0735)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 38, 26 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 127 (92. grupa, 2438. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0735) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,56 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Launkalnes ielā 12 (89. grupa, 602. grunts), Zālīša ielā 1 (89. grupa, 207. grunts), Bajāru ielā 17 (116. grupa, 10. grunts) un Zalkšu ielā 6 (116. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Launkalnes ielā 12 (89. grupa, 602. grunts), Zālīša ielā 1 (89. grupa, 207. grunts), Bajāru ielā 17 (116. grupa, 10. grunts) un Zalkšu ielā 6 (116. grupa, 9. grunts).

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 42 (120. grupa, 2010. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-1 (82. grupa, 2413. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 24 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-1 (82. grupa, 2413. grunts);
 2. atļaut cirst 4 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 21 cm, 2 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15/14 (celma caurmērs 28 cm) un 1 blīgznu ø 20/13/28/25 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-1 (82. grupa, 2413. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 723,10EUR (septiņi simti divdesmit trīs euro, desmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar mācību korpusa pārbūvi, ceļu un laukumu izbūvi Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 27.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 bērzu ø 36, 44 cm ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 12.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pie ēkas Āzenes ielā 20;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 2A (52. grupa, 2012. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas piebūves būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 27/37/38, 18/21/21, 27/26/25/31 cm Rīgā, Dignājas ielā 2A (52. grupa, 2012. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2313,59EUR (divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.08.2018. Lēmuma (protokols Nr. 32, 1.2.13. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Irbenes ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 482. grunts; kadastra apzīmējums 0100 074 9001), pie Irbenes ielas 5E un

Irbenes ielā 5I (107. grupa, 2381. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības apmēru

Nolemj:

 1. “atļaut cirst 1 ievu ø 10/5/5 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Irbenes ielā 5I (107. grupa, 2381. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.”

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412. grunts,

kadastra apzīmējums 0100 074 9009), pie Dīķa ielas 1, Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 22, Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 099 9016), pie Jūrkalnes ielas 54, Rīgā, Raiņa bulvārī 8 (9. grupa, 18. grunts), Kalpaka bulvāra malā, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 126 2033, starp zemesgabalu Maskavas ielā 471 un Maskavas ielu, Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijas (125. grupa, 9010. grunts), pie Maskavas ielas 471

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 074 9009), pie Dīķa ielas 1;
  • 1 kļavu ø 35 cm un 2 bērzus ø 31, 47 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 22;
  • 2 kļavas ø 26, 34 cm Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9016), pie Jūrkalnes ielas 54;
  • 1 kļavu ø 67 cm ciršana Rīgā, Raiņa bulvārī 8 (9. grupa, 18. grunts), Kalpaka bulvāra malā;
  • 1 vītolu ø 109 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 126 2033, starp zemesgabalu Maskavas ielā 471 un Maskavas ielu;
  • 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijas (125. grupa, 9010. grunts), pie Maskavas ielas 471;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Krasta ielā 39 (43. grupa, 166. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 64 cm Rīgā, Mazajā Krasta ielā 39 (43. grupa, 166. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 58,28 EUR (piecdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 24 (70. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 24 (70. grupa, 68. grunts).

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 20A (106. grupa, 2010. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Kalvenes ielā 20A (106. grupa, 2010. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 52A (76. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Zalves ielā 52A (76. grupa, 276. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 80/80 cm Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Gulbenes ielas sarkanajās līnijās (55. grupa, 286. grunts), pie Gulbenes ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Gulbenes ielas sarkanajās līnijās, pie Gulbenes ielas 2;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Samnera Velsa ielā 1 (75. grupa, 2239. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 39, 46, 47, 48 cm Rīgā, Samnera Velsa ielā 1 (75. grupa, 2239. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzērvju ielā 12 (72. grupa, 2140. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 23, 32 cm Rīgā, Dzērvju ielā 12 (72. grupa, 2140. grunts).

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Ratnieku ielā 4 (125. grupa, 3270. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Ratnieku ielā 4 (125. grupa, 3270. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49EUR (viens simts divdesmit septiņi euro četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 20A (43. grupa, 203. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0164)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 259A (72. grupa, 278. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 64 (70. grupa, 159. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0479)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Biķernieku ielā 85 (89. grupa, 302. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Biķernieku ielā 85 (89. grupa, 302. grunts).

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 120 1357, pie Attekas ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

16. Par koka ciršanu Rīgā, Kalngales ielā 2 (111. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu gobu ø 70 cm Rīgā, Kalngales ielā 2 (111. grupa, 2099. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2370, pie Emmas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2370, pie Emmas ielas 2;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Tauvas ielā7 (111. grupa, 433. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 48 cm ciršanu Rīgā, Tauvas ielā 7 (111. grupa, 433. grunts).

 

19. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 32 (90. grupa, 249. grunts), kadastra apzīmējuma Nr. 0100 090 0236

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1bērzu ø 55 cm Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 32 (90. grupa, 249. grunts), kadastra apzīmējuma Nr. 0100 090 0236 pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 234,77 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi).

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 45 (80. grupa, 245. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0416)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 48/43, 40, 40 cm Rīgā, Buļļu ielā 45 (80. grupa, 245. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0416);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 389,29EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koka ciršanu Rīgā, Hāmaņa ielā 3 (61. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Hāmaņa ielā 3 (61. grupa, 202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 5 (59. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošas liepas ø 66, 46, 51 cm Rīgā, Melnsila ielā 5 (59. grupa, 170. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 148,43EUR (viens simts četrdesmit astoņi euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tadaiķu ielā 6 (74. grupa, 217. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

24. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mālu ielā 19 (73. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 bērzu ø 92 cm Rīgā, Mālu ielā 19 (73. grupa, 115. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 46, 30 (kalstoša) cm, 1 papeli ø 87 cm un 1 kalstošu ozolu ø 23 cm Rīgā, Mālu ielā 19 (73. grupa, 115. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

25. Par koku ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 5J (107. grupa, 2382. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 46, 35/46, 74 cm Rīgā, Irbenes ielā 5J (107. grupa, 2382. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 915,20EUR (deviņi simti piecpadsmit euro, divdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

26. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Brūkleņu ielā 38 (106. grupa, 369. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 pīlādzi ø 35 cm, 1 ozolu ø 25 cm un 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 38 (106. grupa, 369. grunts).

 

27. Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 36B (83. grupa, 2058. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 28 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 36B (83. grupa, 2058. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

28. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0023; kadastra apzīmējums 0100 076 0232, pie Jūrkalnes ielas 2A un Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (76. grupa, 258. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

29. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kalnciema ielā 14 (61. grupa, 182. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 061 0214)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 4 papeles ø 75, 34, 36, 58 cm Rīgā, Kalnciema ielā 14 (61. grupa, 182. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 0214).

0 Patīk
357 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.