Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa
  
Protokolē:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 082 0665, kadastra apzīmējums 0100 082 9013), pie Beberbeķu 6. līnijas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 019 0100), pie Hanzas ielas 3B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 51 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 019 0100), pie Hanzas ielas 3B pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1088,50 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit astoņi euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanuRīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030).

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 24, 25, 32 cm Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336);
 2. atļaut cirst 6 priedes ø 27, 30, 17 (celma caurmērs 22 cm), 22, 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 4 apses ø 22, 18/15/15, 18/11/14/15/15, 26 cm, 9 bērzus ø 29, 35, 20, 17 (celma caurmērs 21 cm), 17/15/15, 17 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 17/16, 20 cm Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2618,38 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanuRīgā, Negaisa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0118), pie Negaisa ielas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Negaisa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0118), pie Negaisa ielas 11.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 26 cm (Nr. 2325), 1 liepas ø 24 cm (Nr. 2330) un 6 blīgznu ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 17/10 (celma caurmērs 24 cm) (Nr. 2338, bez nr., 2339, 2341, 2342, 2343)Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, kas nav īsāka kā 10 darbdienas;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 064 0084) un Rīgā, Slokas ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 064 0230) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 25, 30, 61 cm, 5 bērzus ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 cm (celma caurmērs 28 cm), 6 apses ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm un 1 gobu ø 17/17 cm (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Rīgā, Slokas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 064 0084|);
  • 2 ievas ø 9/9/9/12/17/18/18/18/19/19/19/20/23/24, 9/12/12/13/16 (celma caurmērs 36 cm) cm, 8 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 21 cm) 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 40, 47 cm, 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 22 cm, 1 ošlapu kļavu ø 26 cm, 9 bērzus ø 23, 28, 29, 36, 37, 39, 42, 42, 55 cm, 8 apses ø 21, 24, 24, 32, 34, 36, 36/43, 46 cm un 1 zirgkastaņu ø 26/39 cm Rīgā, Slokas ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 064 0230);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9309,90 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 377 (kadastra apzīmējums 0100 078 2054), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Maskavas ielā 377 (kadastra apzīmējums 0100 078 2054).

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368, kadastra numurs 0100 072 0361), pie Maskavas ielas 216, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 25 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368, kadastra numurs 0100 072 0361), pie Maskavas ielas 216, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 40, 55, 45 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533);
 2. Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 45 cm Rīgā, Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185);
 2. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 56 cm Rīgā, Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 549,79 EUR (pieci simti četrdesmit deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 17 (kadastra apzīmējums 0100 087 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 73, 86 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 17 (kadastra apzīmējums 0100 087 0070) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1357,42 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit septiņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 2 bērzus ø 68, 44 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 437,11 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153).

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 105 0169)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2022.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Platones ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 082 2335)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapotnes ielā 24 (kadastra numurs 0100 119 0079, kadastra apzīmējums 0100 119 0469)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822).

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Sārtes ielā 11 (kadastra numurs 0100 106 0779, kadastra apzīmējums 0100 106 0770)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Sārtes ielā 11 (kadastra numurs 0100 106 0779, kadastra apzīmējums 0100 106 0770);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § ar koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Drustu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0620, kadastra apzīmējums 0100 092 0098) un par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.10. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanuRīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 127 0562, kadastra apzīmējums 0100 127 0559), pie Rijas ielas 9

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 127 0562, kadastra apzīmējums 0100 127 0559), pie Rijas ielas 9.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 105B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 35, 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 105B;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 197H (kadastra apzīmējums 0100 086 2008)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Brīvības gatvē 197H (kadastra apzīmējums 0100 086 2008);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2031), pie Nīcgales ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 65, 69 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2031), pie Nīcgales ielas 10;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 61,02 EUR (sešdesmit viens euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Malnavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 078 0317)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 83 cm Rīgā, Malnavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 078 0317).

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 2464)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 10/10/10/9/9/9/10/7/6/7/4/5/9/8/8/7/7 cm (celma caurmērs sasniedz 20 cm) Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 2464);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 047 0014), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 047 0014).

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Bukultu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 014 2110), pie Bukultu ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Bukultu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 014 2110), pie Bukultu ielas 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatvē 320I (kadastra apzīmējums 0100 113 0541)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 40, 24, 22, 25, 26/25 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 320I (kadastra apzīmējums 0100 113 0541).

0 Patīk
400 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.