Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosL. Tomiņa   V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 9 (kadastra numurs 0100 119 2008, kadastra apzīmējums 0100 119 0380), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 blīgznas ø 21, 23 cm Rīgā, Lejupes ielā 9 (kadastra numurs 0100 119 2008, kadastra apzīmējums 0100 119 0380) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 150,25 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Buru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 050 0042), saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.06.2022. līdz 06.07.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 zirgkastaņas ø 39/33/44 cm, 3 bērzu ø 20, 28, 33 cm, 1 pīlādža ø 23 cm, 1 vītola ø 15/15 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Buru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 050 0042);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.06.2022. Ne vēlāk kā līdz 20.06.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.06.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 076 0211), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 32 cm Rīgā, Volguntes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 076 0211) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi).

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 2223), pie Liepājas ielas 37, Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pretim Mežotnes ielai 24, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretim Liepājas ielai 76, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 071 0007) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 2 parastās liepas ø 41, 39 cm Rīgā, Stirnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 071 0007);
 2. 2 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 37 cm un 3 Holandes liepas ø 25, 60, 52 cm Rīgā, Stirnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 071 0007) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1387,30 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9002), pie Brīvības gatves 462 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Vējdzirnavu ielas 4, Rīgā, Jāzepa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Jāzepa ielas 2, Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 12, Rīgā, Suitu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 17, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 liepu ø 25 cm Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Vējdzirnavu ielas 4;
  • 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Jāzepa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Jāzepa ielas 2;
  • 1 priedi ø 47 cm un 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 12;
  • 12 priedes ø 48, 58, 57, 32, 17 (celma caurmērs 20 cm), 56, 37, 37, 39, 39, 32, 44 cm, 2 papeles ø 28, 15 (celma caurmērs 20 cm), 12 bērzi ø 42, 22, 29, 33, 46, 32, 41, 38, 37, 17 (celma caurmērs 24), 33, 19 (celma caurmērs 26 cm), 2 ošlapu kļavas ø 28, 15 cm un 2 kļavas ø 16(celma caurmērs 23 cm), 32 cm Rīgā, Suitu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 17;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8061,71 EUR (astoņi tūkstoši sešdesmit viens euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 064 0084) un Rīgā, Slokas ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 064 0230) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 064 0174), Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2930), pie Gregora ielas 4 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 2163), pie Gregora ielas 4 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 38, 18/33, 28 cm Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2930), pie Gregora ielas 4;
 2. atļauts cirst 7 kļavas ø 11/16/24, 17 (celma caurmērs 22 cm), 10/23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm),46, 22 cm un 1 gobu ø 10/25 cm Rīgā, Gregora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 064 0174);
 3. atļaut cirst 2 kļavas ø 20, 20 cm, 1 bērzu ø 38 cm un 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 2163), pie Gregora ielas 4, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4089,31 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit deviņo euro, trīsdesmit viens cents);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0454), pie Dārziņu ielas 112, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0454), pie Dārziņu ielas 112.

1.2.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Līņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0214), pie Līņu ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Līņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0214), pie Līņu ielas 10.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 25 cm, 3 priedes ø 46, 46, 46 cm Rīgā, Zvejas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0261) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1391,56 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Selgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 1138) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Selgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 1138) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 90 (kadastra apzīmējums 0100 120 1083) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø  29, 37, 30 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 90 (kadastra apzīmējums 0100 120 1083) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 819,58 EUR (astoņi simti deviņpadsmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 076 0337)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 076 0337).

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0236)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.3. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0631)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0631).

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0431)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lestenes ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0398)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 050 0105)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33/34 cm Rīgā, Jelgavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 050 0105);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,07 EUR (trīs simti pieci euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 079 0234)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 053 0013)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 023 0110)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 023 0110);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 211 (kadastra apzīmējums 0100 086 0446)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 127 0673);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 197H (kadastra apzīmējums 0100 086 2008)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Brīvības gatvē 197H (kadastra apzīmējums 0100 086 2008);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2031), pie Nīcgales ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 65, 69 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2031), pie Nīcgales ielas 10;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 61,02 EUR (sešdesmit viens euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Malnavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 078 0317)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 83 cm Rīgā, Malnavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 078 0317).

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 2464)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 10/10/10/9/9/9/10/7/6/7/4/5/9/8/8/7/7 cm (celma caurmērs sasniedz 20 cm) Rīgā, Tīnūžu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 2464);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 047 0014), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 047 0014).

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Bukultu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 014 2110), pie Bukultu ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Bukultu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 014 2110), pie Bukultu ielas 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatvē 320I (kadastra apzīmējums 0100 113 0541)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 40, 24, 22, 25, 26/25 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 320I (kadastra apzīmējums 0100 113 0541).

0 Patīk
621 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.