Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 101, 69 cm, 2 bērzus ø 39, 61 cm, 1 pīlādzi ø 25/19 cm, 4 rietumu tūjas ø 19/16/19, 22, 21, 27 cm, 11 blīgznas ø 33, 35/21/27, 31, 19, 34/24/11/9, 18/9/15/12/12/9, 13/15/14/13, 19, 14/7, 36, 22 cm, 1 ievu ø 15/20/10/18 cm, 2 kļavas ø 32, 62/9/10/10 cm, 7 melnalkšņus ø 34, 19, 18,18/13, 18/17, 21/17/15/14, 25/10/10/25/14 cm, 3 apses ø 18/11, 25, 25 cm, 1 baltalksni ø 17 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8206,80 EUR (astoņi tūkstoši divi simti seši euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jelgavas ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 053 0019) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Jelgavas ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 053 0019).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazās Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132, kadastra apzīmējums 0100 123 0096) pie Mazās Juglas ielas 2, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0394) pie Mazās Juglas ielas 24 un zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 491, kadastra apzīmējums 0100 123 0393) pie Mazās Juglas ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm un 6 bērzus ø 41, 39, 40, 39, 47, 42 cm Rīgā, Mazās Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132, kadastra apzīmējums 0100 123 0096) pie Mazās Juglas ielas 2;
  1. ø 29, 31, 31, 36, 39, 42, 46, 57, 57 cm, 2 kļavas ø 21/13(30), 38 cm, 1 bērzu ø 50 cm, 1 ievu ø 27 cm un 5 liepas ø 37, 43, 57, 60, 70 cm Rīgā, Mazās Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0132, kadastra apzīmējums 0100 123 0096) pie Mazās Juglas ielas 2;
  1. ø 18(20), 26, 28, 32, 32, 36, 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0394) pie Mazās Juglas ielas 24;
  1. ø 47 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 491, kadastra apzīmējums 0100 123 0393) pie Mazās Juglas ielas 14;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra numurs 0100 123 2183, kadastra apzīmējums 0100 123 0387), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0396), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0398), Mazajā Juglas ielā 14 (kadastra numurs 0100 123 0484, kadastra apzīmējums 0100 123 0388), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0399), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0400), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0302), Mazajā Juglas ielā 18 (kadastra numurs 0100 123 0487, kadastra apzīmējums 0100 123 0391), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0402) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par 4 kļavu ø 25, 26, 30, 31 cm, 4 bērzu ø 40, 41, 45, 50 cm, 2 ievu ø 27, 29 cm, 1 apses ø 64 cm, 7 blīgznu ø 15 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 16 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 17/10 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 23, 30, 30 cm, 1 liepas ø 24 cm, 1 Holandes liepas ø 54 cm un 1 papeles ø 15 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, kas nav īsāka kā 10 darbdienas;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (norādot konkrētā centra adresi);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ja nepieciešams, precizēt vietu);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2022.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 45 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 ošus ø 70, 61, 89 cm un 3 tūjas ø 14, 17, 18 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025);
 2. 1 ievu ø 31 cm, 1 kļavu ø 64 cm un 1 gobu ø 17 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra apzīmējums 0100 080 0310) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2022.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2022.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnija 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2021.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 1219), pie Vecāķu prospekta 34 B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2022.

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zibens ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 2686), pie Zibens ielas 7 un Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2022.

1.2.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0551) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Kūduma ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 0551) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 59 cm un 1 bērzu ø 46/47 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 49, 38 cm, 2 ievas ø 29/28, 17/11/20/20/18/19/25 cm, 2 ošlapu kļavas ø 33, 29 cm, 1 papeli ø 85 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4178,98 EUR (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 056 0019)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 64, 70 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 056 0019);
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 35, 24, 17/13 (celma caurmērs 22 cm) cm un 2 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 056 0019);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 481,72 EUR (četri simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Raunas ielas 45 k-1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Raunas ielas 45 k-1.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 071 0159), pie Lielvārdes ielas 72B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 071 0159), pie Lielvārdes ielas 72B.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 2073) pie Juglas ielas 33

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 42 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 2073) pie Juglas ielas 33.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 076 0038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 94 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 076 0038);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 076 0038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 119A (kadastra apzīmējums 0100 077 2005) un Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 077 0271)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 55, 59/61 cm, 1 priedi ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Dzirciema iela 119A (kadastra apzīmējums 0100 077 2005) un 4 bērzus ø 44, 18 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 26 cm), 16/21 cm, 1 blīgznu ø 19/19/22 cm Rīgā, Dzirciema ielā 119 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 077 0271);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 726,24 EUR (septiņi simti divdesmit seši euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mencu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 101 0028) un Rīgā, Jomas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0104), pie Mencu ielas 18

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 2067), pie Kristapa ielas 12A

Nolemj:

 1. Rīgā, Kristapa ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060) un 1 priedi ø 25 cm, 2 bērzi ø 43, 30 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses kadastra apzīmējums 0100 060 2067), pie Kristapa ielas 12A;

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 076 0330)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 53 cm Rīgā, Kandavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 076 0330);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 96,53 EUR (deviņdesmit seši euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 107A (kadastra apzīmējums 0100 080 2227)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 107A (kadastra apzīmējums 0100 080 2227).

1.3.11. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.11.2021. lēmuma (protokols Nr. 44, 1.3.23.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381)” atcelšanu daļā par vienas blīgznas ø 11/12/13/14 cm (celma caurmērs 32 cm) ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 44, 1.3.23.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381)” daļā, ar kuru atļauts cirst 1 blīgznu ø 11/12/13/14 cm (celma caurmērs 32 cm) un daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 blīgznas ø 11/12/13/14 cm (celma caurmērs 32 cm) ciršanu 91,07 EUR (deviņdesmit viens euro, septiņi centi).

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0867), pie Beberbeķu ielas 10A

Nolemj:

 1. Rīgā, Beberbeķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0867), pie Beberbeķu ielas 10A;

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 034 0030) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Artilērijas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 034 0030);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 910,64 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 028 0006)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm, 1 kļavu ø 10 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 papeli ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Brīvības ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 028 0006);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 031 2044) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 031 2044).

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Šķērstes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 125 6478)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 57, 63, 73 cm Rīgā, Šķērstes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 125 6478);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 351,50 EUR (trīs simti piecdesmit viens euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 256B (kadastra apzīmējums 0100 078 2180) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, Maskavas ielā 256B (kadastra apzīmējums 0100 078 2180).

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2520)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 42, 29, 51, 37 cm Rīgā, Katlakalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2520);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Katlakalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2520);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004).

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004).

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 43 (kadastra apzīmējums 0100 087 0105) saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2022.

0 Patīk
498 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.