Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
  Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciāliste, Komisijas sekretāreO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 35 (kadastra numurs 0100 099 0738, kadastra apzīmējums 0100 099 0858) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 0482, kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 054 0166) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2167), pie Kalsnavas ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizvēja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0064) un Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0005), pie Aizvēja ielas 2, saistībā ar būvniecību.

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 5 priedes ø 25, 30, 31, 25, 21 cm Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0005), pie Aizvēja ielas 2;
  • 3 priedes ø 22, 25, 33 cm un 2 bērzus ø 36, 36 cm Aizvēja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0064), pie Aizvēja ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2117,23 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 076 0851) un Rīgā, Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 076 0851) un Rīgā, Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117).

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 059 0081)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 073 0182) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 074 2005)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31/41 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 074 2005);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 106 0228)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Codes ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 106 0228);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9005), pie Bramberģes ielas 33 un 33A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Bramberģes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9005), pie Bramberģes ielas 33 un 33A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 87A (kadastra apzīmējums 0100 025 200)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 87A (kadastra apzīmējums 0100 025 200).

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Piebalgas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0251)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Malienas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 124 0227)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Malienas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 124 0227);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,68 EUR (divdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

akts stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101).

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 062 2000)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 9999), pie Parādes ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 23

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vērdiņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0010 067 0301)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Trijādības ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 049 2084), pie Kuģu ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Trijādības ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 049 2084), pie Kuģu ielas 26;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Vēlavu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 120 0955)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 27, 24, 23/35 cm Rīgā, Vēlavu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 120 0955);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 248,15 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 29, 31 cm Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 52, 35, 40 cm Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 578,26 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro, divdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0480, kadastra apzīmējums 0100 089 9003), pie Vairoga ielas 46

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0480, kadastra apzīmējums 0100 089 9003), pie Vairoga ielas 46;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 104 (kadastra apzīmējums 0100 063 0166)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 104 (kadastra apzīmējums 0100 063 0166);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 45 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 104 (kadastra apzīmējums 0100 063 0166);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 7Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 35. punktu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

0 Patīk
617 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.